نویسنده = جعفر حسین زاده مرزناکی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی فراوانی گونه های ایمریایی و کریپتوسپوریدیایی در ماکیان بومی شهرستان بهبهان، جنوب غرب ایران.

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 57-62

ام البنین قاسمیان کریک؛ محمدرضا یوسفی؛ جعفر حسین زاده مرزناکی


2. بررسی میزان شیوع انگل های خونی در گاوهای شهرستان تربت جام در سال 1394

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 19-24

جعفر حسین زاده مرزناکی؛ محمدرضا یوسفی؛ معین میرهزاری؛ عبدالهانی شجاعی


شماره‌های پیشین نشریه