کلیدواژه‌ها = ژن های مقاومت به تتراسایکلین
1. بررسی و شناسایی ژنهای مقاومت به تتراسایکلین در ایزوله های اشریشیاکلی یوروپاتوژنیک در منطقه سیستان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 05 تیر 1398

زهرا راشکی


شماره‌های پیشین نشریه