دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. بررسی و شناسایی ژنهای مقاومت به تتراسایکلین در ایزوله های اشریشیاکلی یوروپاتوژنیک در منطقه سیستان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 05 تیر 1398

زهرا راشکی


2. ارزیابی خاصیت ضد میکروبی عصاره هیدرو الکلی تعدادی گیاه دارویی بر طیفی از باکتری‌های گرم مثبت و گرم منفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1398

محمد رهنما؛ بهمن فاضلی نسب؛ ایوب مزارعی؛ علی شهریاری


3. بررسی آلودگی به انگل کریپتوسپوریدیوم در بوقلمون‌های بومی شهرستان بابل

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 05 تیر 1398

جعفر حسین زاده مرزناکی؛ محمدرضا یوسفی


شماره‌های پیشین نشریه