دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. بررسی ویژگی‌های شیمیایی و میکروبی پنیر سنتی کوزه‌ای (کوپه) استان کردستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1398

زهره مشاک؛ جواد روشنی


2. بررسی تأثیر مدت زمان نگهداری و برخی خصوصیات شیمیایی ماست بر ماندگاری باکتری های پروبیوتیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1398

ولی اله کوهدار؛ کوشا علی محمدی


4. ویژگی‌های اپیدمیولوژیک موارد هاری انسانی ارجاع داده شده به مرکز بهداشت شهرستان ساری طی سال‌های 1391 تا 1396

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1398

محمد مهدی یزدانی رستم؛ سید محمد حسینی؛ محمد اسدی ایرایی؛ محمد جواد مشایخ نیا؛ محمدرضا رودکی سروندانی؛ امین آقاجانی


5. بررسی بروز فصلی برخی از بیماری های دارای اهمیت اقتصادی در در زنبورستان‏های شهرستان خاش و حاشیه تفتان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1398

مریم گنجعلی؛ ملیحه بخشی راویزی؛ داریوش سعادتی؛ فریبرز شریعتی شریفی


6. بهینه سازی استخراج لیپو پلی ساکارید سویه خشن بروسلا آبورتوس به روش فنل – کلروفورم – پترولیوم اتر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1398

سعید عالمیان؛ آرمین کلانتری


7. بررسی و شناسایی ژنهای مقاومت به تتراسایکلین در ایزوله های اشریشیاکلی یوروپاتوژنیک در منطقه سیستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1398

زهرا راشکی


8. بررسی فعالیت ضد میکروبی و ضد قارچی عصاره‌های مختلف گیاهان دارویی علف مار (Capparis spinosa)، علف مورچه (cretica Cressa) و اشورک (Rhazya stricta)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1398

سعیده سعیدی؛ بهمن فاضلی نسب


9. ارزیابی خاصیت ضد میکروبی عصاره هیدرو الکلی تعدادی گیاه دارویی بر طیفی از باکتری‌های گرم مثبت و گرم منفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1398

محمد رهنما؛ بهمن فاضلی نسب؛ ایوب مزارعی؛ علی شهریاری


شماره‌های پیشین نشریه