بررسی میزان آلودگی گوشت گاو تولیدی در شهرستان زاهدان به اشریشیا کلی با روش MPN وتشخیص سویه 7H:157O در نمونه‌های جدا شده به روش PCR

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه زابل

چکیده

آلودگی گوشت گاو معمولا در فرایند کشتار اتفاق می افتد ،یکی از باکتری های روده ای که آلودگی ناشی از آن در بین انسان وحیوانات در همه جا پراکنده است ،باکتری اشریشیا کلی است .یکی از سروتیپ های مهم این باکتری 7H: 157Ecoli Oاست که عامل ایجاد عفونت وبیماری در انسان می باشد . هدف از این مطالعه بررسی میزان آلودگی گوشت گاو تولیدی در شهرستان زاهدان به اشرشیا کلی با روش MPN وتشخیص سویه 7H:157Oدر نمونه‌های جدا شده به روش PCR است. در طی این مطالعه ازبهمن ماه 1396 لغایت تیرماه 1397 در طی شش ماه تعداد 360 نمونه گوشت گاو از بسته بندی های گوشت قرمز شهرستان زاهدان ،از قسمتهای مختلف لاشه جمع آوری شد ودر آزمایشگاه به روشMPN،جداسازی باکتری اشریشیا کلی مقاوم به حرارت انجام شد. تعداد 7 ایزوله در نهایت جداسازی شد .تایید نهایی با استفاده از آغازگر اختصاصیrfbبرای تشخیص7H: 157Ecoli O با استفاده از واکنش PCRبود . تنها یک ایزوله از نظر این سروتیپ تایید شد که نشان دهنده وضعیت مناسب بهداشتی گوشتهای تولید شده در شهرستان زاهدان می باشد.
در مطالعه حاضر با بررسی مولکولی تعداد 2 ایزوله از باکتری اشریشیاکلی مقاوم به حرارت به دست آمد که در بررسی ژن rfb تنها یک جدایه ازنظر اشریشیاکلی سروتیپ 7H:157O تأیید شد.با این مطالعه حضور این باکتری در نمونه های گوشت گاو تایید می شود که بیانگر این می تواند باشد که حضور این باکتری در سایر فراورده های خام دامی در این استان نیز باید بررسی و ردیابی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the rate of pouring of beef produced in Zahedan to Escherichia Coli using MPN and detection of O157:H7 by PCR

نویسندگان [English]

  • Behzad Nikbakht
  • Mohsen Najimi
  • Saeed salari
1- Department of pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Zabol
چکیده [English]

Beef contamination usually occurs in the killing process. One of the intestinal bacterial pathogen that causes disease in human and animals everywhere is bacterial pathogen E. coli. One of the important serotypes of this bacterium is E. coli O157: H7. The aim of this study was to determine the rate of contamination of beef produced in Zahedan to E. coli by MPN Method and also O157:H7 strains isolated by PCR. During this study, conducted within six months from July 1396 to July 1397, 360 beef samples from cattle meat packages of Zahedan City, from different parts of the carcasses isolates of the heat-resistant E. coli in the laboratory was carried out using the MPN method. Seventy isolates were finally detected. The final test was performed using a specific primer as rfb to detect E. coli O157:H7 using a PCR reaction. Only one isolate was confirmed based on this serotype, which indicates the proper health status of the meat produced in Zahedan. In the present study, a molecular study of 2 isolates of heat-resistant Escherichia coli bacteria was done. In the study of rfb gene, only one isolate in terms of Escherichia coli serotype 7H: 157O was confirmed. With this study, the presence of this bacterium in beef samples is confirmed, which can indicate that the presence of this bacterium in other raw animal products in this province should also be investigated and tracked.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Escherichia coli
  • O157:H7
  • MPN
  • PCR
  • Zahedan