بررسی تأثیر عصاره آبی برگ گیاه گزنه (Urtica dioica)بر فراسنجه‌های خون‌شناسی در موش صحرایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه زابل

2 دانش آموخته دکتری عمومی دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه زابل

چکیده

امروزه استفاده از گیاهان دارویی به دلیل خواص درمانی، عوارض کم، در دسترس بودن و سهولت استفاده جایگاه ویژه‌ای در طب پیدا کرده‌ است. گزنه گیاهی است دارویی که در اغلب مناطق ایران یافت شده و در طب سنتی خواص منحصر به ‌فردی نظیر درمان کم‌خونی دارد. در این مطالعه تأثیر عصاره آبی برگ گیاه گزنه بر پارامترهای خون‌شناسی در موش صحرایی مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور، 16 سر موش صحرایی وارد مطالعه شده و در دو گروه 8 تایی تیمار و کنترل قرار گرفتند. هر موش صحرایی در گروه تیمار، 200 میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن عصاره آبی برگ گیاه گزنه را به‌صورت خوراکی به مدت 28 روز دریافت کرده و در روزهای صفر و 28 خون‌گیری به‌ عمل ‌آمده و پارامترهای خون‌شناسی مربوطه اندازه‌گیری شده و در نهایت با پارامترهای خونی موش‌های گروه کنترل که گزنه دریافت نمی‌کردند، مقایسه شده و در نهایت داده‌های به ‌دست‌ آمده مورد تجزیه ‌و تحلیل قرار گرفت. حجم متوسط سلولی(MCV) در گروه تیمار افزایش معناداری داشت (044/0=P) که در کنار پارامترهایی نظیر میزان هموگلوبین، تعداد گلبول‌های قرمز و هماتوکریت نشان‌دهنده‌ افزایش خون‌سازی در این گروه از موش‌ها در مقایسه با گروه کنترل بود. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می‌دهد که تجویز خوراکی عصاره آبی برگ گیاه گزنه می‌تواند اثرات خون‌سازی در موش صحرایی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of aqueous extract of Urtica dioica leaf on hematological parameters in rats

نویسندگان [English]

  • Mehdi Rasekh 1
  • kiandokht Miri 2
1 Department of clinical sciences, faculty of veterinary medicine, university of Zabol, Zabol, Iran
2 Graduated student, faculty of veterinary medicine, university of Zabol, Zabol, Iran
چکیده [English]

The use of medicinal plants has a special importance in medicine because of its therapeutic properties, low side effects, availability, and ease of use. Nettle is a medicinal plant found in most parts of Iran and has unique properties in traditional medicine such as the treatment of anemia. In this study, the effect of aqueous extract of Urtica dioica leaf on hematological parameters in rats was investigated. For this purpose, 16 rats were studied and divided into two groups of 8 cases. Each rat in the treatment group received 200 mg/kg of aqueous extract of nettle leaf orally for 28 days and blood sampling was performed on days 0 and 28 and hematological parameters were measured and finally, hematological parameters of control rats that did not receive nettle were compared and the obtained parameters were analyzed. The mean cell volume (MCV) was significantly increased in the treatment group (p=0.044), which, along with parameters such as hemoglobin, red blood cell count and hematocrit, showed an increase compared to the control group. The results of this study indicate that oral administration of aqueous extract of nettle leaf can have hematopoietic effects on rats.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hematopoiesis
  • Hematology
  • Medicinal plant