شناسایی سرمی موارد تحت بالینی کم‌خونی عفونی در بلدرچین‌های استان اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، واحد شهرکرد، دانشگاه آراد اسلامی، شهرکرد، ایران.

2 استادیار گروه صنایع غذایی، واحد اردستان، دانشگاه آزاد اسلامی، اردستان، ایران.

3 دانش آموخته دانشکده‌ دامپزشکی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.

چکیده

ویروس کم‌خونی جوجه‌ها یکی از عوامل تضعیف‌گر سیستم ایمنی در ماکیان است. اگرچه ماکیان به عنوان تنها میزبان طبیعی این ویروس مطرح هستند، اما شواهدی وجود دارد که بیان می‌کند سایر پرندگان نیز به این ویروس حساسند و این ویروس می‌تواند در بدن آنها تکثیر شود. با توجه به مشاهده پاسخ نامناسب ایمنی علیه واکسن نیوکاسل، آلودگی‌های مکرر باکتریایی و نیز رشد نامناسب بلدرچین‌ها، در این مطالعه به وضعیت اپیدمیولوژیک این آلودگی در بلدرچین‌ها به روش سرولوژی پرداخته شد. به این منظور، 150 نمونه سرمی از 15 مرکز پرورش بلدرچین در اصفهان جمع‌آوری شد و پس از آماده‌سازی با کیت تجاری کم‌خونی عفونی به شناسایی آنتی‌بادی‌های اختصاصی علیه ویروس کم‌خونی عفونی و با روش ممانعت از هماگلوتیناسیون به بررسی تیتر نیوکاسل پرداخته شد. نتایج نشان داد از 15 مرکز پرورش، 9 مرکز (60 درصد) و از 150 نمونه سرمی، 60 نمونه (40 درصد) مثبت ارزیابی شدند. در این بررسی، اگرچه در تمامی مراکز پرورش بلدرچین از واکسن نیوکاسل استفاده شده بود اما تیتر قابل توجه در زمان کشتار ردیابی نشد. لذا به نظر می‌رسد ویروس کم‌خونی عفونی می‌تواند در بلدرچین نیز به شکل تحت بالینی منجر به عوارض تضعیف سیستم ایمنی گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Serological identification of subclinical chicken anemia virus in quails, in Isfahan Running title: Chicken anemia virus in quails

نویسندگان [English]

  • Majid Gholami-Ahangaran 1
  • Asiye Ahmadi-Dastgerdi 2
  • Mohammad Reza Shahiri 3
2 Department of Food Science and Technology, Ardestan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
3 Graduated of Veterinary Medicine Faculty, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran.
چکیده [English]

Chicken anemia virus (CAV) is one of the immune-suppressive agents in the fowls. Although, fowls are the only natural host of this virus, there is some evidence that other avian species are susceptible to the virus or the virus can replicate in this bird. Therefore, considering the complications of inappropriate response to Newcastle disease vaccine, frequent bacterial contamination and inappropriate growth in quail farms; in this study, the epidemiological situation of CAV infection was investigated in quail farms by serological method. To this end, 150 serum samples from 15 quail farms in Isfahan were collected. After preparation, the CAV specific antibody was detected by one commercial CAV Elisa kit, and the Newcastle titer was tested by hemagglutination inhibition (HI) test. The results showed that 60% of the farms had at least one positive serum sample against the CAV that was evaluated from a total of 40% positive serum samples. In this study, although Newcastle vaccine was used in all farms, no prominent titer was detected at slaughter time. Therefore, it seems that CAV can also lead to immune suppression in quails in the subclinical form.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ELISA
  • Quail
  • Chicken anemia virus