بررسی اثر ضد میکروبی و ضد بیوفیلمی عطرمایه‌های نعناع فلفلی و آویشن شیرازی بر روی اسینتو باکتر بومانی و استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به آنتی‌بیوتیک‌های مختلف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده پزشکی، گروه بیوشیمی، دانشگاه علوم پزشکی زابل

2 کارشناسی ارشد میکروبیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی زابل

3 دانشجوی دکتری علوم دام، دانشگاه ملی زابل

4 گروه پژوهشی زراعت و اصلاح نباتات، پژوهشکده کشاورزی، دانشگاه زابل

5 پژوهشکده زیست‌فناوری کشاورزی، دانشگاه زابل

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی اثر ضد میکروبی و ضد بیوفیلمی نعناع فلفلی و آویشن شیرازی بر روی اسینتو باکتر بومانی و استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به آنتی‌بیوتیک‌های مختلف است. جدایه باکتری استافیلوکوکوس اورئوس و اسینتو باکتر بومانی از بیمارستان‌های شهرستان زابل جداسازی شد و عطرمایه گیاه آویشن شیرازی و نعناع فلفلی با دستگاه کلونجر به دست آمد. حداقل غلظت کشندگی و حداقل غلظت مهارکنندگی با روش میکرودایلوشن تعیین گردید. نتایج حاصل از بررسی نشان داد که کمترین غلظت مهارکنندگی عطرمایه نعناع فلفلی در برابر اسینتو باکتر بومانی و استافیلوکوکوس اورئوس برابر با 1.25 میلی‌گرم بر میلی‌لیتر بوده است. نتایج حاصل از مطالعه ما بر روی آویشن شیرازی نشان داد که کمترین غلظت عطرمایه آویشن در برابر اسینتو باکتر بومانی و استافیلوکوکوس اورئوس برابر با 25/1 و 31/0 میلی‌گرم بر میلی‌لیتر بوده است. نتایج نشان داد که عطرمایه نعناع فلفلی و آویشن شیرازی مهارکننده رشد باکتری‌های استافیلوکوکوس اورئوس و اسینتو باکتر بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Antimicrobial and anti-biofilm effects of Thyme essential oils and Peppermint on Acinetobacter baumannii and Staphylococcus aureus resistant to different antibiotics

نویسندگان [English]

  • fardin ali malayeri 1
  • zahra yazdanpour 2
  • hossein bandani 3
  • bahman fazeli nasab 4
  • saeide saeidi 5
1 دانشکده پزشکی، گروه بیوشیمی، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران
2 کارشناسی ارشد میکروبیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران
3 دانشجوی دکتری علوم دام، دانشگاه ملی زابل، زابل، ایران
4 uoz
5 university of Zabol
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the antimicrobial and anti-biofilm effects of peppermint and Thyme on the antibiotic-resistant Acinetobacter baumannii and Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus and Acinetobacter baumannii strains were isolated from hospitals in Zabol city. The essential oil of Shirazi thyme and peppermint was obtained by Clevenger apparatus. Minimum lethal concentration and minimum inhibitory concentration were determined by microdilution method. Results showed that the lowest inhibitory concentration of peppermint essential oil against Acinetobacter baumannii and Staphylococcus aureus was 1.25 mg/ml. The results of our study on Thyme showed that the lowest concentration of Thyme essential oil against Acinetobacter baumannii and Staphylococcus aureus was 1.25 and 0.31 mg / ml, respectively. The results indicated that peppermint essential oil and Thymus vulgaris inhibited the growth of Staphylococcus aureus and Acinetobacter.کلیدواژه‌ها [English]

  • Essential oil
  • Staphylococcus aureus
  • Acinetobacter baumannii
  • Minimum inhibitory concentration