تأثیر محلول روئی عاری از سلول Lactobacillus reuteri بر میزان رشد گونه توکسین‌زای قارچ Fusarium oxysporum در آزمایشگاه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری بهداشت خوراک دام، گروه مدیریت بهداشت دام، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

2 استاد گروه مدیریت بهداشت دام، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

چکیده

لاکتوباسیلوس روتری یک پروبیوتیک است که در حضور گلیسرول، روترین را که یک ماده ضد میکروب با طیف گسترده است تولید می‌کند. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی اثربخشی محلول روئی عاری از سلول لاکتوباسیلوس روتری بر رشد قارچ فوزاریوم اوکسیسپوروم انجام گرفت. بدین منظور، محلول روئی عاری از سلول باکتری، از سانتریفیوژ (rpm 8000 به مدت 15 دقیقه) کشت اورنایت باکتری لاکتوباسیلوس روتری در محیط با و بدون گلیسرول، تهیه شد. اثر مهاری آن با استفاده از دو روش: میکروتیترپلیت (مقادیر سریالی از 100 تا 25/6 میکرولیتر از دو نوع محلول روئی عاری از سلول؛ 10 میکرولیتر اسپور قارچ (spores/ml 106×2)؛ محیط PDB) و روش کشت در لوله (مقادیر 60 و 80 مایکرولیتر از دو نوع محلول روئی عاری از سلول؛10 میکرولیتر اسپور قارچ (spores/ml 106×2)؛ محیط SDB) بررسی شد. حداقل غلظت بازدارندگی و حداقل غلظت کشنده محلول روئی عاری از سلول حاصل از محیط کشت حاوی دو درصد گلیسرول، 60 میکرولیتر تعیین گردید. محلول روئی عاری از سلول حاصل از محیط کشت فاقد گلیسرول، اثر مهاری بر رشد قارچ فوزاریوم اکسیسپوروم نشان نداد. با توجه به نتایج مطالعه حاضر محلول رویی عاری از سلول به‌دست آمده از محیط کشت لاکتوباسیلوس روتری حاوی دو درصدگلیسرول احتمالاً به دلیل حضور روترین، قادر به مهار رشد گونه توکسین‌زای فوزاریوم اکسیسپوروم بوده و می‌تواند به‌عنوان یک عامل کنترل‌کننده زیستی بالقوه علیه گونه‌های توکسین‌زای فوزاریوم، در صنایع خوراک دام و مواد غذایی، مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of cell-free supernatant of Lactobacillus reuteri on the growth rate of toxigenic Fusarium oxysporum in vitro

نویسندگان [English]

  • Maryam Rahimi-Kakolaki 1
  • Arash Omidi 2
1 Department of Animal Health Management, School of Veterinary Medicine, Shiraz University, Shiraz, Iran
2 Department of Animal Health ManagementSchool of Veterinary Medicine, Shiraz UniversityShiraz 71441-69155IRAN
چکیده [English]

Lactobacillus reuteri is a probiotic bacteria thatproduces, a wide-range of antimicrobial substance, “reuterin” in the presence of glycerol. The present study was aimed to evaluate the efficacy of Lactobacillus reuteri against the growth of Fusarium oxysporum. So, the cell-free culture supernatant (CFCS) of Lactobacillus reuteri was prepared by centrifugation (8000 rpm for 15 min) of bacterial overnight culture, with and without 2% glycerol medium. Inhibition effects, evaluated by two methods: micro-well dilution (both of CFCSs: two-fold dilution series (100, … 6.25 µl); 10 µl fungal spore suspension (2×106 spores/ml); PDB medium) and Tube culture (both of CFCSs: (80, 60 µl); 10 µl fungal spore suspension (2×106 spores/ml); SDB medium).The minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum fungicidal concentration (MFC) of CFCS obtained from glycerol-medium, was determined as 60µl. The CFCS obtained from glycerol-free medium had no inhibitory effect on F.oxysprom growth. The results of the present study revealed that the CFCS of Lactobacillus reuteri obtained from medium with 2% glycerol, probably due to the presence of reuterin, is able to inhibit the growth of toxigenic Fusarium oxysporum and can be used in the feed and food industry as a potential bio-controller against toxigenic Fusarium species.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fusarium
  • Glycerol
  • Lactic acid bacteria
  • Mycotoxin
  • Reuterin