بررسی ژنوتیپ و مشخصه‌های ملکولی سویه‌های ویروس نکروز عفونی پانکراس شناسایی شده در برخی مزارع قزل‌آلای کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه بهداشت و بیماری های آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

بیماری نکروز عفونی پانکراس ناشی از ویروسIPNV است که سویه‌های مختلف آن دارای حدت متفاوتی مرتبط با برخی موتیف های کپسید VP2 می‌باشند. در مطالعه حاضر نمونه‌های مشکوک به بیماریIPN از مزارع قزل‌آلا در سال‌های 2018 تا 2019 بررسی و نمونه‌های مثبت تعیین ژنوتیپ شده و از نظر حدت ملکولی مورد ارزیابی قرار گرفتند. ویروس در نمونه‌های مزارع استان های کرمانشاه و همدان با استفاده از واکنش RT-PCR ردیابی گردید. براساس آنالیز توالی آنتی‌ژنVP2 ، سویه‌های شناسایی شده متعلق به ژنوتیپ 5 و سروتیپ Sp بوده و با همدیگر و با سایر سویه‌های ایرانی و همچنین سویه‌های گزارش شده در ترکیه و برخی کشورهای اروپایی بیش از 99 درصد شباهت دارند. همچنین سویه‌های ایرانی شناسایی شده در این مطالعه دارای اسید‌های آمینه پرولین و ترئونین در موقعیت 217 و 221 بودند که معمولاً در سویه‌های با حدت کم دیده می‌شوند. به طور خلاصه می‌توان عنوان نمود که سویه‌های شناسایی شده در برخی مزارع قزل‌آلای کشور (استان‌های همدان و کرمانشاه) متعلق به ژنوتیپ 5 و سروتیپ Sp (A2) با منشأ اروپایی می‌باشندکه علیرغم داشتن موتیف P217T221 دارای حدت متوسط می‌باشند و احتمالاً از طریق واردات تخم چشم زده به کشور وارد شده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Genotyping and molecular characterization of the infectious pancreatic necrosis virus isolates detected in some Iranian trout farms

نویسندگان [English]

  • Sohrab Ahmadivand
  • Mehdi Soltani
Department of Aquatic Animal Health, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, P.O. Box 14155-6453, Tehran, Iran
چکیده [English]

Infectious pancreatic necrosis is caused by IPNV virus that represented by various strains with different virulence linked to some motifs of the VP2 capsid. In this study (2018-2019), we screened some suspected Iranian trout farms for IPNV, and the genotype and virulence motifs of the positive samples were characterized. The causative agents of two outbreaks in trout farms of Kermanshah and Hamedan provinces in Iran were diagnosed as IPNV by RT-PCR assay. Phylogenetic analysis of VP2 gene revealed the detected IPNV isolates belonged to the Genotype 5 (Sp serotype) with close identity (> 99%) with European, Turkish, as well as previously reported Iranian isolates. Characterization of VP2 from both outbreaks has also shown the detected isolates have proline and threonine at amino acid residues 217 and 221, respectively, which are associated with low pathogenicity. In conclusion, the IPNV isolates from some Iranian trout farms (Kermanshah and Hamedan provinces) are of Sp serotype (Genotype 5) that despite P217T221 motif show moderate virulence, and may have originated from Europe via eyed eggs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • IPN
  • VP2
  • trout
  • phylogeny
  • virulence