ردیابی گاماکروناویروس‌ها در بازار پرندگان زنده، تهران، 1399

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه میکروبیولوژی و ایمنی شناسی ،دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران ، تهران ، ایران

2 گروه بیماری‌های طیور، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی،واحد کرج، البرز، ایران

3 بخش تشخیص و تحقیقات بیماری‌های طیور، مؤسسه واکسن و سرم‌سازی رازی، کرج، ایران

4 گروه میکروبیولوژی و ایمنی شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران ، ایران

5 گروه میکروبیولوژی و ایمنی شناسی ، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22034/nfvm.2022.145483

چکیده

ویروس برونشیت عفونی یک گاماکروناویروس است که مسئول خسارات اقتصادی سنگین به صنعت پرورش طیور در سراسر جهان است. ماکیان (Gallus gallus) میزبان طبیعی اصلی این ویروس می‌باشند اما کروناویروس‌های مشابه با ویروس برونشیت عفونی در گونه‌های مختلفی از پرندگان یافت می‌شوند. به‌منظور تعیین نقش گونه‌های مختلف پرندگان در همه‌گیرشناسی ویروس برونشیت عفونی، مطالعه حاضر به ردیابی گاماکروناویروس‌ها در بازار پرندگان تهران می‌پردازد. سواب‌های کلوآک از سه گونه پرنده شامل ماکیان، اردک و بوقلمون اخذ شد، سپس RNA با استفاده از کیت استخراج CinnaPure استخراج و در نهایت DNA مکمل (cDNA) با استفاده از کیت RevertAid First strand ساخته شد. آزمون‌های واکنش زنجیره‌ای پلیمراز به‌منظور تکثیر ژن‌های اسپایک و نوکلئوکپسید گاماکروناویروس‌ها مورد استفاده واقع شد. این واکنش‌های زنجیره‌ای پلیمراز موفق به ردیابی ژن‌ اسپایک و ژن نوکلئوکپسید گاماکروناویروس‌ها به ترتیب در 40 درصد از ماکیان و همچنین در 6/66 درصد از بوقلمون‌ها شد. تحلیل شجره شناسی نشان داد گاماکروناویروس‌های یافت شده در بوقلمون‌ها بسیار مشابه تیپ 91/4 ویروس برونشیت عفونی طیور بودند. این مطالعه بیانگر گردش گاماکروناویروس‌ها در گونه‌های مختلف پرندگان در بازار پرندگان می‌باشد که در مطالعات همه‌گیرشناسی آتی حائز اهمیت است، همچنین بر مبنای نتایج به‌دست آمده، ردیابی ژن نوکلئوکپسید نسبت به ژن اسپایک جهت غربالگری گاماکروناویروس‌ها کارآمدتر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Detection of Gammacoronaviruses from live bird markets, Tehran, 2020

نویسندگان [English]

 • Zahra ZiafatiKafi 1
 • Hossein Hosseini 2
 • Arash Ghalyanchi Langeroudi 1
 • Mohammad Abdoshah 3
 • Abed Mirbagheri 4
 • Ali Hojabr Rajeoni 1
 • Naser Sadri 5
 • Hamideh Najafi 4
1 Department of Microbiology and Immunology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Karaj Branch, Islamic Azad University, Alborz, Iran
3 Department of Avian Disease Research and Diagnostic, Razi Vaccine and Serum Research Institute, Karaj, Iran
4 Department of Microbiology and Immunology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran, Iran.
5 Department of microbiology and immunology, Faculty of veterinary Medicine, University of Tehran,,Tehran, Iran
چکیده [English]

Infectious Bronchitis Virus is a Gammacoronavirus responsible for huge economic loss to poultry industry worldwide. Poultry (Gallus gallus) is the major host of the virus, but IBV-like coronaviruses can infect different species of birds. To determine the role of different bird species in infectious bronchitis virus epidemiology, this work was conducted to detect Gammacoronaviruses in Tehran live bird market. Cloacal swabs were collected from three bird species including poultry, duck and turkey; the RNA was extracted by CinnaPure isolation kit; subsequently the complementary DNA was synthetized by RevertAid First strand kit. Polymerase chain reactions targeting two genes of the nucleocapsid and the spike were run on complementary DNAs synthetized in the previous step. Polymerase chain reactions successfully detected the spike and the nucleocapsid genes in 40% of poultry and 66.6% of turkeys, respectively. Phylogenetic analysis showed that gammacoronaviruses detected in this work were closely related to infectious bronchitis virus type 4/91. This work also introduced the circulation of gammacoronaviruses in different bird species from a bird market, this issue could be significant in the future epidemiologic studies. The findings also described that the nucleocapsid gene detection is much more effective than the spike gene detection in terms of gammacoronavirus monitoring.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Duck
 • Iran
 • Turkey
 • Molecular Detection
 • Corona-like viruses