بررسی مقایسه اثر اسانس اوژنول با مترونیدازول بر تک‌یاخته تریکوموناس‌گالینه در شرایط آزمایشگاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری عمومی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 دانش‌آموخته دکتری عمومی، دانشکده دامپزشکی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

10.22034/nfvm.2022.321349.1116

چکیده

تریکوموناس‌گالینه یک انگل تاژک‌دار مخصوص حیوانات خون‌گرم است که منحصراً در پرندگان یافت می‌شود و بیشتر در کبوتر و قمری وجود دارد. همچنین ممکن است پرندگان دیگر نیز آلوده شوند. در این مطالعه پس از نمونه‌برداری از چینه‌دان کبوترها، انگل‌ها در محیط دیاموند براث کشت داده شدند. پس از کشت انگل، نمونه‌ها به مدت 48 ساعت در دمای 37 درجه سانتی‌گراد داخل انکوباتور نگهداری شدند تا تعداد تک‌یاخته به حدود 10000 انگل در هر میلی‌لیتر محیط کشت رسید. سپس در هشت گروه شامل یک شاهد و هفت تیمار (یک گروه مترونیدازول و شش تیمار اسانس اوژنول) طبق دوزهای 56/1، 125/3، 25/6، 5/12، 25 و 50 میکروگرم بر میلی‌لیتر برای ایجاد رقت‌های مورد نظر به محیط کشت از اوژنول استفاده شد. پس از قرار دادن میکروپلیت‎ها در انکوباتور با دمای 37 درجه در بازه‎های زمانی مورد نظر (1، 2، 6، 12 و 24 ساعت) پس از کشت مقدار 20 میکرولیتر از هر چاهک برداشته و با 20 لاندا رنگ تریپان‎بلو با گوشه لامل مخلوط گردید و پس از 10 دقیقه تعداد انگل‌های مرده نسبت به زنده‌ها مورد شمارش قرار گرفت. مرگ و میر در گروه مترونیدازول در تمامی زمان‌های مطالعه اختلاف معنی‌دار را نشان داد (p≤ 0.05). در غلظت‌های 56/1، 125/3، 25/6، 5/12، 25 و50 میکروگرم بر میلی‌لیتر اوژنول اختلاف میان میزان مرگ و میر در زمان‌های 6 و 12 ساعت برای تمامی این غلظت‌ها معنی‌دار بود (p≤ 0.05). اختلاف میان میزان مرگ و میر در زمان‌های 1 و 2 ساعت در غلظت 56/1 میکروگرم بر میلی‌لیتر اوژنول معنی‌دار نبود. نتایج حاصل از تحقیق کاملاً گویای اثر مناسب عصاره اوژنول در رقت‌های بالا (به غیر تیمار 56/1میکرگرم بر میلی‌لیتر) بر تریکومونیازیس است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the effect of eugenol essential oil on Trichomonas galine protozoan in vitro

نویسندگان [English]

  • Mohammad Amin Torabi 1
  • Faranak Sharifi 2
  • Parisa Roshanmaram Kondori 1
1 DVM student, Faculty of Veterinary Medicine, University of Science and Research, Tehran, Iran
2 Graduated student, Faculty of Veterinary Medicine, Babol Branch, Islamic Azad University of Babol, Babol, Iran
چکیده [English]

Trichomonas galline is a flagellate parasite of warm-blooded animals found in birds that is more perceptive and lunar. Other birds may also be infected. In this study of pigeon stratigraphy, the British killed broth in a diamond environment. After culturing the parasite, the samples were kept in an incubator at 37 ° C for 48 hours until the number of protozoa reached about 1000 parasites per ml of culture medium. Then in eight groups including one control and seven treatments (one metronidazole group and six treatments of eugenol essential oil) according to doses of 1.56, 3.125, 6.25, 12.5, 25 and 5 micrograms per liter, eugenol is used to create the desired dilutions to the culture medium. . . After placing the microplate in the incubator at a temperature of 37 degrees at the desired intervals of 1, 2, 6, 12 and 24 hours after culture, 20 microliters of each well was removed and with 20 Landa trypan paint. It was mixed with the lamellar corner and after 10 minutes the number of dead Englishmen compared to the living ones was counted. Mortality in the metronidazole group showed a significant difference at all times of the study (p≤ 0.05). At 1.56, 3.125, 6.25, 12.5, 25 and 50 μg / ml eugenol, the difference between the mortality rates at 6 and 12 hours was significant for all of them (p≤ 0.05). The difference between mortality at 1 and 2 hours at 1.56 μg / L eugenol was not significant. The results of the study fully indicate the appropriate effect of eugenol extract in high dilutions (untreated (1.56 μg / ml)) on trichomoniasis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Eugenol
  • Trichomonas galine
  • Metronidazole
  • Protozoan