ارزیابی شاخص بورس در واکسن گامبورو موسسه رازی در شرایط پرورشی جوجه‌های گوشتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش تحقیقات بیماری‌های ویروسی طیور، مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی(AREEO)، ایران

2 بخش تحقیقات بیماری‌های انگلی دام، مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی(AREEO)، ایران

3 بخش تحقیقات علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران

10.22034/nfvm.2022.320967.1115

چکیده

تعداد 700 قطعه جوجه گوشتی نژاد آرین انتخاب و بر مبنای واکسیناسیون گامبورو به دو گروه تیمار و شاهد در قفس‌های مجزا توزیع شد، در گروه تیمار واکسن گامبورو نوع متوسط سویة IBD 071IR  به‌صورت آشامیدنی در روزهای 14 و 20 مصرف و در گروه شاهد واکسیناسیون گامبورو انجام نشد، برنامه واکسن‌های برونشیت، نیوکاسل و آنفلوآنزا در هر دو گروه مشابه بود،. اندازه‌گیری میزان تیتر آنتی‌بادی برای بیماری‌های نیوکاسل و آنفلوانزا با روشHI و برای بیماری‌های برونشیت و گامبورو به روش الایزا با استفاده از کیت بیوچک انجام پذیرفت، بر اساس نتایج در کل نمونه‌ها، میانگین تیترها در سن 45 روزگی برای نیوکاسل، آنفلوانزا، برونشیت عفونی به‌ترتیب 1/6، 20/4، 2610 بود و ضریب تغییرات  CVتیتر آنتی‌بادی برای نیوکاسل 31 درصد ، برای آنفلوانزا 49 درصد، برای برونشیت 58 درصد بود، میانگین تیتر گامبورو در گروه تیمار در روزهای یک، 20، 33 و 45 به‌ترتیب 11800، 5727، 6325 و 8/5797 و در گروه شاهد به‌ترتیب 2298، 4501، 11800 و 1087 بود، ضریب تغییرات تیتر گامبورو در گروه تیمار نیز به‌ترتیب ،5/37، 42، 37 و 48 درصد و در گروه شاهد 5/37، 58، 94 و 138 درصد بود، در هر دو گروه با کشتار 20 قطعه جوجه در 20 و 45 روزگی، شاخص نسبت وزن بورس به وزن بدن در گروه تیمار به‌ترتیب 21/0. و 23/0 و در گروه شاهد 10/0 و 14/0 بود، .بر این اساس واکسن گامبوروی  IBD 071IR مؤسسه رازی در افزایش تیتر آنتی‌بادی هومورال و افزایش شاخص بورس در جوجه‌های تحت مطالعه تأثیر معنی‌داری (P<0.05) را نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Bursa index of Razi Institute Gamburo vaccine in broilers breeding

نویسندگان [English]

 • AbdolReza NabiNejhad 1
 • Vahid Noaman 2
 • Kamaladdin Allameh 3
1 Viral Poultry Disease Research Dept.; , Razi Vaccine and Serum Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran
2 Animal Parasitology Research, Dept, Razi Vaccine and Serum Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran
3 Animal Sciences Research Dept., Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Isfahan, Iran
چکیده [English]

A number of 700 broiler chickens were selected and distributed based on Gumboro vaccination in two treatment and control groups at separate cages with normal feeding conditions. The general vaccination program included bronchitis, Newcastle disease and influenza. Gamburo vaccination used orally on days 14 and 20 in the treatment group but control group was not given. Antibody titers were measured for Newcastle disease and influenza by HI method and for bronchitis and Gamburo disease by ELISA method using biocheck kit. Based on the results in all samples, the mean titers at 45 days of age for Newcastle, influenza, Infectious bronchitis was 6.1, 4.20, and 2610, respectively, and the CV% of antibody titers was 31% for Newcastle, 49% for influenza, and 58% for bronchitis. The average Gamburo titer in the treatment group on days 1, 20, 33 and 45, were11800, 5727, 6325 and 5797.8, and in the control group were 11800, 4501, 2298 and 1087, respectively. The CV% of Gumboro titers in the treatment group was 37.5%, 42%, 37% and 48%, and in the control group was 37.5%, 58%, 94% and 138% respectively. The ratio of averages of bursa weight to body weight (Bursa index) at the day of 20 and 45 in the treatment group was 0.21 and 0.23 but in the control group were 0.10 and 0.14 respectively. Therefore Gamburo vaccine IBD 071IR Razi Institute has a significant impact  (P <0.05) on increasing the titer of  humoral antibodies and bursa index.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Determining
 • Razi vaccine
 • broiler
 • Efficacy
 • Bursa weight
دوره 4، شماره 2
اسفند 1400
صفحه 73-82
 • تاریخ دریافت: 30 آذر 1400
 • تاریخ بازنگری: 11 اسفند 1400
 • تاریخ پذیرش: 17 فروردین 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 17 فروردین 1401