بررسی اثرات ضد لیشمانیائی عصاره روغنی (Pistacia atlantica) پسته کوهی (بنه) بر پروماستیگوت لیشمانیا ماژور(Leishmania major) در شرایط برون‌تنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکترای حرفه ای، دانشکده دامپزشکی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

2 استادیار گروه پاتوبیولوژی دامپزشکی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

3 استادیار گروه علوم پایه دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران

10.22034/nfvm.2022.322841.1117

چکیده

لیشمانیوز یک زئونوز، تک‌یاخته‌ای و از معضلات بهداشت عمومی می‌باشد. استفاده از ترکیبات آنتیموان پنج ظرفیتی به‌عنوان داروهای شیمیایی در درمان لیشمانیازیس جلدی همراه با محدودیت‌ها و عوارض جانبی متعدد می‌باشند. امروزه عصاره‌های گیاهی و ترکیبات مشتق شده از آنها منابع نوید بخشی در طب گیاهان دارویی هستند. هدف از مطالعه حاضر، ارزیابی اثر عصاره روغنی (Pistacia atlantica) منطقه اورامانات در استان کردستان ایران بر روی پروماستیگوت‌های لیشمانیا ماژور در شرایط آزمایشگاهی بود. در این مطالعه، غلظت‌های 10، 15، 25، 50 درصد عصاره روغنی (Pistacia atlantica) به پلیت حاوی سویه استاندارد پروماستیگوت لیشمانیا ماژور اضافه شد. اثر بخشی غلظت‌های مختلف عصاره روغنی با روش رنگ‌سنجی 3-(4,5-) MTT (dimethylthiazole-2-yl)-2,5-diphenyltetrezolium bromide  و شمارش پروماستیگوت‌های زنده تعیین گردید. نتایج مطالعه حاضر نشان داد غلظت‌های مختلف عصاره روغنی اثر مهاری بر روی پروماستیگوت لیشمانیا داشته و غلظت 50 درصد عصاره روغنی بیشترین تأثیر را نشان داد. نتایج مطالعه نشان داد بین تعداد پروماستیگوت‌های لیشمانیا ماژور در غلظت‌های مختلف عصاره روغنی و زمان‌های مختلف مورد مطالعه (24، 48 و 72 ساعت پس از مواجهه) اختلاف معنی‌داری وجود دارد ((P≤0.05. نتایج مطالعه نشان داد که عصاره روغنی این گیاه در شرایط آزمایشگاهی تأثیر مطلوبی بر لیشمانیا ماژور دارد. لذا ارزیابی تأثیر عصاره روغنی گیاه بر زخم لیشمانیائی پیشنهاد میگردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Pistacia atlantica (kurdica) oil extract on promastigotes of Leishmania major

نویسندگان [English]

 • milad dolatyabi 1
 • Ghazaaleh Adhami 2
 • yahya maroofi 3
1 Veterinary graduate, Faculty of Veterinary Medicine, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran
2 Assistant Professor, Department of Veterinary Pathobiology , Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran
3 Department of Parasitology, Faculty of Medicine, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran
چکیده [English]

Leishmaniasis is a protozoan zoonosis that causes problems in public health. The use of pentavalent antimony compounds as chemical drugs in the treatment of cutaneous leishmaniasis are associated with various limitations and side effects.Today, the plant extracts and their derivations are the promising sources in herbal medicine. The purpose of this study was to evaluate the effectiveness of oil extract Pistacia atlantica from Uramanat area in Kurdistan province, Iran, on promastigotes of standard strain Leishmania major in vitro. In this study, 10, 15, 25, and 50% concentrations of oily extract were added to the plate containing promastigotes of Leishmania major. The effectiveness of different concentrations of extract was determined by MTT (3-[4, 5- (dimethylthiazole-2-yl]-2,5-diphenyltetrezolium bromide) colorimetric method and counting of living promastigotes. The results of present study showed, different concentrations of oil extract has an inhibitory effect on promastigotes of Leishmania and the extract 50% has the most effect. The results showed a significant different between  in the number of promastigotes of Leishmania major in different concentrations of extract and exposure times (24, 48, and 72 hours) (P≤0.05). The results show that extract of pistacia atlantica has an appropriate effect on Leishmania major in vitro. Therefore, it is suggested to  be evaluated the effect of the extract Pistacia atlantica on leishmaniasis wounds.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Leishmania Major
 • Promastigotes
 • Pistacia Atlantica
 • MTT
دوره 4، شماره 2
اسفند 1400
صفحه 92-99
 • تاریخ دریافت: 13 دی 1400
 • تاریخ بازنگری: 17 فروردین 1401
 • تاریخ پذیرش: 29 فروردین 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 29 فروردین 1401