بررسی اثر ضد باکتریایی اسانس گیاه مرزه سهندیکا (Satureja sahendica) بر استافیلوکوکوس اورئوس‌های جدا شده از ورم پستان گاو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکترای دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، واحد شبستر، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 دانش‌آموخته دکترای دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه علوم تحقیقات تهران، تهران، ایران

10.22034/nfvm.2022.339204.1137

چکیده

ورم پستان یکی از پرهزینه‌ترین بیماری‌های موجود در صنعت دامپزشکی بوده که علاوه بر خسارات مالی، تبعات بهداشتی فراوانی را برای جامعه انسانی نیز به همراه داشته است. باکتری استافیلوکوکوس اورئوس یکی از مهمترین علل بروز این بیماری در دامداری‌ها بوده که به دلیل مصرف بی‌رویه آنتی‌بیوتیک‌ها و وجود برخی خواص میکروبیولوژیک مقاومت بسیار بالایی به طیف وسعی از داروهای صنعتی دارد. در این پژوهش از گیاه مرزه سهندیکا با نام علمی  (Satureja sahendica)بدین منظور استفاده شد. برای انجام این پژوهش بعد از نمونه‌گیری از شیر دام‌های ورم پستانی، نمونه‌های اخذ شده تحت شرایط استریل و در کنار یخ به آزمایشگاه منتقل شده و پس از کشت نمونه در محیط‌های کشت آزمایشگاهی و تأیید وجود باکتری استافیلوکوکوس اورئوس مقادیر حداقل غلظت مهارکنندگی(MIC) و حداقل غلظت کشندگی (MBC) برای این گونه مشخص شد. نتایج حاصل مشخص کرد که اسانس این گیاه در غلظت 0.82±2.3  میلی‌گرم بر میلی‌لیتر برای (MIC) و 3.66 ±10.14 .میلی‌گرم بر میلی‌لیتر برای (MBC) بر روی باکتری مذکور مؤثر است. نهایتاً مشخص شد می‌توان از اسانس گیاه مرزه سهندیکا برای جلوگیری از رشد باکتری استافیلوکوکوس اورئوس به جهت کنترل بروز مقاومت آنتی‌بیوتیکی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Antibacterial effect of (Satureja sahendica) essential oil on Satureja sa-hendica Staphylococcus aureus isolated from bovine mastitis

نویسندگان [English]

  • Amir Cheraghi 1
  • Mohammad amin Torabi 2
1 Graduate in Veterinary Medicine, Faculty of Veterinary Medicine, Shabestar Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
2 Graduate in Veterinary Medicine, Faculty of Veterinary Medicine, Tehran University of Research Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Mastitis is one of the most costly diseases in the veterinary industry, which in addition to financial losses, has many health consequences for human society. Staphylococcus aureus is one of the most important causes of this disease in livestock, which has a very high resistance to a wide range of industrial drugs due to the indiscriminate use of antibiotics and the presence of some microbiological properties. In this study, the Sahendica sage plant with the scientific name (Satureja Sahendica) was used for this purpose. For this study, after sampling the milk of mastitis animals, the samples were taken under sterile conditions and transferred to the laboratory beside the ice, and after culturing the sample in laboratory culture media and confirming the presence of Staphylococcus aureus. Minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum lethal concentration (MBC) values ​​were determined for this species. The results showed that the essential oil of this plant in the average concentrations of 2.3±0.82 mg/ml for (MIC) and 10.14±3.66 mg / ml for (MBC) is effective on the bacterium. Finally, it was found that Sahandika safflower essential oil can be used to prevent the growth of Staphylococcus aureus to control the development of antibiotic resistance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mastitis
  • Satureja sahendica
  • MIC
  • MBC