بررسی میزان شیوع انگل های خونی در گاوهای شهرستان تربت جام در سال 1394

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

2 گروه انگل شناسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

3 فارغ التحصیل دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد واحد بابل

چکیده

انگل های تک یاخته ای پیروپلاسما بدلیل ایجاد بیماری و مرگ و شدید در حیوانات اهلی و اهمیت انتقال برخی از جنس و گونه های آن ها به انسان، سبب ایجاد خسارات اقتصادی و بهداشتی فراوان در سراسر جهان
می گردد. بیماری های ناشی از تیلریا و بابزیا هر سال در مناطق مختلف کشورمان در طی فصول بهار و تابستان با شروع فصل فعالیت کنه، در حیوانات اهلی شیوع پیدا می کند. هدف از این تحقیق تعیین شیوع انگل های خونی در گاوهای مشکوک به زردی در شهرستان تربت جام میباشد. این مطالعه در طی بهار و تابستان 1394 بر روی 210 رأس گاو مشکوک به زردی در این شهرستان انجام گرفت. پس از معاینه ی بالینی و مشاهده نشانه های درمانگاهی، جهت بررسی انگل های خونی اقدام به تهیه گسترش خونی از وریدگوش گردید. گسترش خونی تهیه شده در آزمایشگاه با رنگ گیمسا رنگ آمیزی شده و با میکروسکوپ نوری مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج این بررسی نشان داد که 36% گاوهای مورد بررسی آلوده به تیلریوز و 6% آلوده به بابزیوز و10% آلوده به آناپلاسموز می باشند، همچنین در این بررسی 8% آلودگی توأم تیلریا و آناپلاسما مشاهده شد. بنابراین با توجه به حضور انگل های خونی درگاوهای منطقه و همچنین اهمیت بندپایان در انتقال آنها، می توان جهت کنترل آلودگی های فوق علاوه بر درمان دام های مشکوک به آلودگی، به مبارزه با این بندپایان نیز اقدام نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prevalence of blood parasites in cows in Torbat Jam city during 1394

نویسندگان [English]

  • Jafar Hossienzadeh marzenaki 1
  • Mohammad Reza Youssefi 2
  • Moien Mirhezari 3
  • Abdulhani Shojaee 3
1 Member of the young researchers club, Islamic Azad University, Babol Branch
2 Department of Veterinary Parasitology, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran.
3 Graduated from the Faculty of Veterinary Medicine, Azad University of Babol
چکیده [English]

Protozoan parasites of Pyroplasma, due to the illness and death of domestic animals, and the importance of the transfer of some of its genus and species to humans, cause many economic and health damages around the world it turns out. Diseases caused by Theileria and Babesia every year in different parts of our country during the spring and summer season with the beginning of the season, even in early autumn, prevalent in domestic animals. The purpose of this study was to determine the prevalence of blood parasites in susceptible cows in jaundice in Torbat Jam city. This study was conducted in spring and summer of 1394 on 210 suspected yellow fevered cattle in this city. After the clinical examination and observation of clinical signs, he developed blood from the vein to examine the parasites. The blood spread was stained with Giemsa color and studied by optical microscope. The results of this study showed that 36% of the studied cows were infected with Theileria and 6% infected with Babesia and 10% infected with Anaplasma and 8% of the infected Theileria and Anaplasma were observed. Therefore, in view of the presence of blood parasites in the region of the cows and the importance of arthropods in their transmission, it is possible to combat these arthropods in order to control the above-mentioned contaminations, in addition to treating suspected contaminated animals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blood parasites
  • Cow
  • Torbat Jam city