مطالعه کمی و کیفی آنتی بادی IgY طیور بدست آمده از تخم برخی پرندگان اهلی و زینتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی کرج، ایران

2 موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

10.35066/J040.2018.683

چکیده

هدف: پرندگان در زرده تخم خود ایمونوگلوبین Y (IgY) که معادل IgG پستانداران است را می‌سازند. در این مطالعه به بررسی کیفی و کمی آنتی‌بادی‌های استخراج شده از زرده تخم برخی از پرندگان اهلی و زینتی از جنبه‌های مختلف پرداخته‌ شده است.
مواد و روش کار: محتوای چربی زرده تخم شش گونه مختلف از پرندگان اهلی و زینتی را پس از ضدعفونی و اندازه‌گیری میانگین وزنی و میزان زرده، جدا گردید. میزان سرم بدست آمده ثبت و دو مرحله متوالی رسوب آنتی‌بادی با سولفات آمونیوم صورت گرفت و پس از دیالیز، آنتی بادی استخراج گردید. .در مرحله نهایی، OD مقدار کمّی آنتی‌بادی، برای هر کدام از نمونه‌ها به طور جداگانه، در طول موج‌های متفاوت برحسب میکروگروم/میلی لیتر ( ml/(µg محاسبه و تجزیه و تحلیل انجام گرفت.
نتایج: میانگین وزنی تخم‌ غاز، اردک، مرغ بومی، کبوتر، بلدرچین و مرغ عشق به ترتیب ؛ 145.5، 62.7، 57.4، 19.5، 12.4 و 1.6 گرم و نسبت وزن زرده به وزن تخم 0.32، 0.31، 0.23، 0.16، 0.21 و 0.21 و مقدار سرم بدست آمده به ترتیب برابر با 52 ، 12.5 ، 15 ، 3.75 ، 3 ،1/5 میلی لیتر گزارش شد. نتایج غلظت آنتی بادی استحصالی از هر تخم نیز به ترتیب قبلی 60450 µg/ml، µg/ml 10631.25 ، 12026 µg/ml، µg/ml 5203 و 2535 µg/ml در OD280 بدست آمد.
بحث: نتایج حاکی از بیشترین آنتی بادی استحصالی از غاز و سپس مرغ بومی و همچنین امکان استفاده مناسب از بلدرچین به عنوان جایگزین مرغ بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative quantities and qualities study on avian IgY antibody obtained from egg yolks of domestic and ornamental birds

نویسندگان [English]

 • Mohammad mehdi Ranjbar 1
 • Mohammadhossein Banitaba bidgoli 2
 • Saeed Alamian 2
 • Navid Dadashpour davachi 2
1 Razi vaccine and sera research institute
2 Razi vaccine and sera research institute
چکیده [English]

Background and aim: The birds produce IgY immunoglobulin in their egg yolks, which is equivalent to the mammalian IgG. In this study, we investigated the quality and quantity of antibody in egg yolks of some domestic and ornamental birds.
Methods
Eggs of six different species of domestic and ornamental birds after disinfection and weighing of the yolk content were examined and the content of yolk fat was separated. The serum level was recorded and two consecutive levels of antibody precipitation with ammonium sulfate were followed and after dialysis, the antibody was extracted. At the final stage, the OD value were calculated and analyzed for each samples, separately.
Results: Estimated weight average of geese, ducks, native chicks, pigeons, quail and chicken eggs were 145.5, 62.7, 57.4, 19.5, 12.4 and g 1.6, and the weight percentage of yolk/ egg were 0.32, 0.31, 0.23, 0.16, 0.21 and 0.21, respectively. The serum levels were observed as 52 ml, 12.5 ml, 15 ml, 3.75 ml, 3 ml, 5.1 ml, respectively. The results of the concentration of antibody to each egg were 60450 μg / ml, 10631.25 μg / ml, 12026 μg / ml, 5203 μg / ml and 2535 μg / ml in OD280, respectively.
Conclusions: The results showed that the highest antibody production is related to geese and in next turn is for native chicken. Also, the use of quail egg as chicken egg alternative could be advisable.

کلیدواژه‌ها [English]

 • egg
 • Yolk
 • Antibody
 • IgY
 • Extraction
دوره 1، شماره 1 - شماره پیاپی 1
بهار و تابستان 1397
شهریور 1397
صفحه 62-69
 • تاریخ دریافت: 30 بهمن 1396
 • تاریخ بازنگری: 03 خرداد 1397
 • تاریخ پذیرش: 25 مرداد 1397
 • تاریخ اولین انتشار: 31 شهریور 1397