سالمونلوز در گله‌های طیور گوشتی استان گلستان: فراوانی، گروه های سرمی و الگوهای مقاومت دارویی جدایه‌های سالمونلا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بیماریهای طیور، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 گروه کشاورزی و دامپزشکی، بنیاد دانشنامه نگاری ایران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تهران، ایران

3 گروه بیماری های طیور، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد گرمسار، گرمسار، ایران

5 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد گرمسار، گرمسار، ایران.

10.35066/J040.2018.705

چکیده

استفاده از آنتی‌بیوتیک‌ها در حیواناتی که برای مصارف انسانی پرورش داده می‌شوند سبب ظهور باکتری‌های زئونوز مقاوم به آنتی‌بیوتیک‌ها همچون سالمونلاهای مقاوم و انتقال آنها به انسان از طریق زنجیره غذایی می‌شود. این مطالعه در استان گلستان به منظور بررسی میزان آلودگی سالمونلایی گله‌های گوشتی به عنوان یکی از منابع مهم غذایی انسان و ارزیابی میزان مقاومت دارویی جدایه‌ها انجام شده است. در تحقیق کنونی از 52 فارم گوشتی (مشتمل بر 85 سالن گوشتی) در سنین مختلف نمونه‌برداری انجام شد و 510 نمونه مدفوع تجمیع شده بدست آمد. نمونه‌ها به منظور جداسازی سالمونلا به روش استاندارد کشت داده شدند. سپس با کمک آنتی‌سرم‌های پلی‌والان و مونووالان سروگروپ هر جدایه سالمونلا تعیین شد و مقاومت آنتی‌بیوتیکی جدایه‌ها با روش انتشار دیسک مورد ارزیابی قرار گرفت. از مجموع 510 نمونه، چهارده جدایه سالمونلا بدست آمد (% 74/2) و میزان شیوع سالمونلا بر اساس 85 سالن، %47/16 بود. سه جدایه گروه Dو 9 جدایه گروه Cشناسایی شدند و دو جدایه به هیچ کدام یک از گروه های سرمی A تا D تعلق نداشتند. در مجموع 13 الگوی مقاومت یافت شد. صد در صد جدایه‌های مورد بررسی نسبت به دو آنتی‌بیوتیک سفیکسیم و سفتی‌راکسون حساس و در مقابل نالیدیکسیک اسید، فلومکوئین، کلرتتراسایکلین، تایلوزین، اریترومایسین و داکسی‌سایکلین مقاوم بودند. مقاومت چندگانه در برابر حداقل چهار ترکیب ضدمیکروبی در تمامی جدایه‌های سالمونلا مشاهده شد. بیشترین میزان مقاومت در مقابل ترکیبات ضدمیکروبی پرمصرف در صنعت طیور مشاهده شد که کاملا با پیش‌فرض مصرف بی‌رویه داروهای ضدمیکروبی در گله‌ها و ایجاد باکتری‌های بیماریزای مقاوم همخوانی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Salmonellosis in broiler flocks of Golestan province: frequency, serogroups and drug resistance patterns of Salmonella isolates

نویسندگان [English]

 • Seyed Mostafa Peighambari 1
 • Rima Morshed 2
 • Mahnaz Baziar 3
 • Aryan Sharifi 4
 • Avesta Sadrzadeh 5
1 Department of Avian Diseases Faculty of Veterinary Medicine University of Tehran Tehran, P.O.Box: 14155-6453 IRAN
2 Veterinary and Agriculture Group, Iran Encyclopedia Compiling Foundation, Ministry of Science, Research, and Technology, Tehran, Iran
3 Department of Avian Diseases, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran, Iran
4 Faculty of Veterinary Medicine, Islamic Azad University- Garmsar branch, Garmsar, Iran
5 Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Islamic Azad University- Garmsar branch, Garmsar, Iran
چکیده [English]

The use of antibiotics in food animal production systems has resulted in emergence of antibiotic resistant zoonotic bacteria such as Salmonella that can be transmitted to humans through the food chain. This survey was done to determine Salmonella contamination and to evaluate Salmonella drug resistance in broiler flocks as one of the most important sources of food in Golestan province. In this survey, samples were taken from 52 broiler farms (85 broiler houses) at different ages and, in total, 510 pooled manure samples were collected. Standard cultural method was performed for Salmonella isolation. The serogroup of each isolate was determined by using polyvalent and monovalent Salmonella antisera. The occurrence and the level of antimicrobial resistance patterns in Salmonella isolates were determined by disk diffusion method. Fourteen Salmonella were isolated from 510 pooled samples (2.74%). There was occurrence rate 16.47% in 85 houses. Three isolates belonged to group D, 9 isolates belonged to group C and 2 isolates did not belong to serogroups A to D. Thirteen different patterns of resistance were found. All of the isolates (100%) were sensitive to ceftriaxone and cefixime and resistant to nalidixic acid, flumequine, chlortetracycline, tylosin, erythromycin and doxycycline. Multiple resistances to at least four antimicrobial drugs were observed in all isolates. The highest resistance rate was found against most prevalent drugs in poultry industry reinforcing this hypothesis that wide usage of drugs results in the emergence of drug resistant bacteria.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Salmonella
 • Antimicrobial Resistance
 • broiler
 • Golestan province
 • Iran
دوره 1، شماره 1 - شماره پیاپی 1
بهار و تابستان 1397
شهریور 1397
صفحه 70-78
 • تاریخ دریافت: 18 اسفند 1396
 • تاریخ بازنگری: 06 خرداد 1397
 • تاریخ پذیرش: 06 مرداد 1397
 • تاریخ اولین انتشار: 31 شهریور 1397