ارزیابی خواص ضد میکروبی عصاره هیدرو الکلی 29 گیاه دارویی بر میکروب‌های اشریشیاکلی و استافیلوکوکوس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه پژوهشی زراعت و اصلاح نباتات، پژوهشکده کشاورزی، دانشگاه زابل

2 دانشیار دانشکده دامپزشکی، دانشگاه زابل

3 کارشناس آزمایشگاه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه زابل

10.35066/J040.2018.407

چکیده

اهداف: هدف از تحقیق حاضر بررسی عصاره هیدرو الکلی 29 گیاهان دارویی مختلف بر باکتری‌های اشریشیاکلی و استافیلوکوکوس اورئوس است.
مواد و روشها: در این مطالعه، اثرات ضدمیکروبی عصاره‌های هیدرو الکلی بر باکتری‌های اشریشیاکلی و استافیلوکوکوس اورئوس با روش انتشار در محیط کشت مولر هینتون آگار با استفاده از دیسک‌های کاغذی 6 میلی‌متری منطبق بر دستورالعمل Bauer و Kirby و همچنین چاهک گذاری حاصل گردید.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که مؤثرترین عصاره هیدرو الکلی گیاهان دارویی بر قطر هاله عدم رشد استافیلوکوکوس اورئوس گیاهان مورد، آویشن شیرازی و بابونه و بر قطر هاله عدم رشد اشریشیاکلی گیاهان آویشن شیرازی، مورد و رزماری بوده‌اند. ضمناً مشخص شد که محیط بر خاصیت ضد میکروبی عصاره هیدرو الکلی گیاه دارویی مورد و آویشن شیرازی تأثیر کمتری داشته اما بابونه‌های مناطق مختلف اثرات متفاوت‌تری داشته‌اند که نشان‌دهنده تأثیر محیط بر خاصیت ضد میکروبی آن‌ها بود است. ضعیف‌ترین گیاهان در قطر هاله عدم رشد هر دو نوع باکتری موردبررسی گیاهان آوندول، شاه‌تره، زوفا، افسنطین، آویشن کوهی و پونه کوهی بودند. تفاوت معنی‌داری بین قابلیت ضد میکروبی عصاره‌های هیدرو الکلی گیاهان دارویی در دو روش دیسک‌های کاغذی 6 میلی‌متری و روش چاهک گذاری وجود داشت بطوریکه قطر هاله عدم رشد هر دو نوع باکتری در روش چاهک گذاری بیشتر از روش دیسک کاغذی بود.
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج تحقیق و افزایش روز افزون مقاومت به مواد آنتی باکتریال سنتتیک، گیاه مورد، آویشن، بومادران و رزماری می‌توانند به‌عنوان گیاهان مؤثر در پاک‌سازی برخی از باکتری‌ها از جمله اشریشیاکلی و استافیلوکوکوس اورئوس باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The antimicrobial properties of hydro-alcoholic extracts of 29 medicinal plants on E. Coli and Staphylococcus aureus microbes

نویسندگان [English]

  • bahman fazeli nasab 1
  • mohanad rahnama 2
  • saeid shahriari 3
1 uoz
2 Zabol university
3 uoz
چکیده [English]

Aims; the aim of this study was evaluation of 29 hydro-alcoholic extract of different medicinal plants on Escherichia coli and Staphylococcus aureus.
Material and methods; In this study, the antimicrobial effects of hydro-alcoholic extracts were obtained on the bacteria E. Coli and Staphylococcus aureus in a culture medium Mueller-Hinton agar diffusion method using paper discs 6 mm method in accordance with the instructions Bauer and Kirby and Mark wells method.
Finding; The results showed that the most effective hydro-alcoholic extracts of medicinal plants on The diameter of inhibition zone of Staphylococcus aureus was Thyme, Myrtus and Chamomile, and on the diameter of the inhibition zone of E. coli was Thyme, Myrtus and Rosemary. In addition, it was found that the environmental impact was less effective on the antimicrobial activity of hydro-alcoholic extracts of medicinal plants like Myrtus and Thyme but it was more effective on chamomile. The weakest plants in the diameter of the inhibition zone of both types of bacteria studied was Smyrnium, Fumaria officinalis, hyssop, wormwood, thyme and oregano. There was significant effect between anti-microbial hydro-alcoholic extracts of medicinal plants in two six-millimeter disc and plate-making methods as the diameter of the inhibition zone of both bacteria in the wells of investment was more than paper disc method.
Conclusion; In accordance with the results of this project and also increasing resistance to antimicrobial synthetic materials, some medicinal plants like thyme, myrtus and rosemary can be as effective in destroying some bacteria including E. coli and Staphylococcus aureus.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bacteria
  • chamomile
  • Rosmarinus
  • Myrtus
  • Thyme