بررسی فراوانی گونه های ایمریایی و کریپتوسپوریدیایی در ماکیان بومی شهرستان بهبهان، جنوب غرب ایران.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان

2 گروه انگل شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

3 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

10.35066/J040.2018.299

چکیده

کوکسیدیوز یکی ازمهم ترین بیماریهای انگلی در صنعت پرورش ماکیان است که توسط گونه های ایمریایی و کریپتوسپوریدیایی ایجاد می شود. هدف از مطالعه حاضر بررسی شیوع گونه های مختلف ایمریایی در ماکیان بومی شهرستان بهبهان، استان خورستان، جنوب غرب ایران می باشد. نمونه های مدفوع از 100 ماکیان بومی متعلق به 11 روستای این منطقه بطور تصادفی جمع آوری شد. تعداد اووسیست در هر گرم مدفوع با استفاده از روش شناور سازی مک مستر اصلاح شده مورد بررسی قرار گرفت و اووسیست ها برای شناسایی جنس و گونه در محلول دی کرومات پتاسیم 5/2 درصد اسپروله شدند.بر اساس نتایج بدست آمده شیوع کلی کوکسییدیوز در این مطالعه 15% بود، که شامل ایمریا اسرولینا (18%)، ایمریا ماکزیما (60%)، ایمریا برونتی (3/53)، ایمریا تنلا (3/33%) و ایمریا مایتیس (6/66%) و آلودگی همزمان ایمریا اسرولینا+ ایمریا ماکزیما (40%)، ایمریا تنلا+ ایمریا برونتی+ ایمریا ماکزیما (6/46%) و ایمریا ماکزیما+ ایمریا برونتی +ایمریا تنلا + ایمریا مایتیس (2/13%) شناسایی گردیدند. از مجموع گسترشهای تهیه شده 8 نمونه (8%) مثبت تشخیص داده شدند. این تحقیق اولین گزارش بررسی میزان کوکسیدیوز و کریپتوسپوریدیوز در ماکیان بومی این منطقه می باشد. این بیماریها فاکتورهای مهمی در ایجاد خسارات اقتصادی به ماکیان بومی و صنعتی در این منطقه می باشند. بنابراین بررسی های بیشتر و طراحی استراتژی نظارتی مناسب برای بهبود مدیریت مزارع، ضروری بنظر می رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prevalence and distribution of Eimeria species and Cryptosporidium infection in indigenous fowls of Behbahan, south west Iran.

نویسندگان [English]

  • Omolbanin Ghasemian 1
  • Mohammad Reza Youssefi 2
  • Jafar Hossienzadeh marzenaki 3
1 Young researchers and Elite club, Behbahan Branch, Islamic Azad University, Behbahan, Iran
2 Department of Veterinary Parasitology, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran
3 Young researchers and Elite club, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran
چکیده [English]

Coccidiosis is one of the most important parasitic diseases in the poultry industry, which is caused by the Eimeria and Cryptosporidic species. The main goal of current study was to investigate the prevalence of different Eimeria species in indigenous poultry of Behbahan, Khuzestan province, south west Iran. Fecal samples were collected randomly in all of the 100 native birds from 11 villages in this region. Number of oocysts per gram of faeces (OPG) was determined by the standard McMaster technique. Identification of oocysts was done on sporulation in 2.5 % potassium dichromate solution. The results showed an overall prevalence of 20% for Eimeria sp. Infection Contains 15%; E. acervulina (80%), E. maxima (60%), E. brunetti (53.3%), E. tenella (33.3%) and E. mitis (26.6%) with mixed infections of E. maxima +E. acervulina (40%), E. tenella+E. brunetti +E. maxima (46.6%), and E. brunetti +E. maxima + E. tenella (2.2%) +E. mitis (13.2%) were determined. In order to determine the rate of Cryptosporidium infection, the samples were first stabilized using 70% methanol and stained under the Modified Zeheil Neelsen method. They were examined using an optical microscope. From the obtained spreads, 8 samples (8%) have been recognized as positive. This is the first report of coccidiosis in native birds in this region.This diseases may be an important factors in the economic losses of the native and broiler chickens in this region.Further additional research and design control strategies for improving management farms are necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Eimeria spp
  • Cryptosporidium
  • Indigenous fowl
  • Behbahan