شناسایی و تایپینگ استافیلوکوکوس اورئوس جداشده از موارد ورم پستان بالینی گاوی در شهرستان سنندج بر اساس آنالیز PCR-RFLPژن aroA

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری حرفه‌ای، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

2 گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد واحد سنندج

10.35066/J040.2018.526

چکیده

استافیلوکوکوس اورئوس یکی از مهم‌ترین عوامل ایجادکننده ورم پستان عفونی در دام‌های اهلی است. به دلیل وجود سویه‌های متعدد استافیلوکوکوس اورئوس و تفاوت‌های سویه‌ای در بازآرایی آلل‌های کروموزمی، روش‌های ژنوتایپینگ متفاوتی همچون آنالیز DNA کروموزمی توسط هضم آنزیمی به منظور تایپینگ ژنتیکی باکتری معرفی شده‌اند. در بررسی حاضر، برای اولین بار تنوع ژنتیکی سویه‌های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از موارد ورم پستان بالینی گاوی در شهرستان سنندج بر اساس آنالیز PCR-RFLP  ژن aroA ارزیابی گردید. در این تحقیق تعداد 120 نمونه شیر ورم پستان گاوی به روش استریل جمع‌آوری و بررسی گردید. استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده به روش کشت و آزمایشات روتین باکتریولوژیکی، با روش PCR مبتنی بر ژن aroAآنالیز شد. قطعه حاصل از تکثیر با اندازه 1153 جفت باز توسط آنزیم تعیین حدودی TaqI هضم و قطعات ایجاد شده الکتروفورز شدند. 28 سویه استافیلوکوکوس اورئوس در روش فنوتیپی جداسازی و قطعه مورد نظر در تمام جدایه‌ها مشاهده شد. در هضم آنزیمی، دو نوع الگوی هضم قابل نام‌گذاری براساس مطالعات قبلی ایجاد شد. ژنوتیپ B در 23 مورد (82 درصد) و ژنوتیپ N در پنج مورد (18 درصد) شناسایی شد. نتایج نشان می‌دهند که استافیلوکوکوس اورئوس در ایجاد ورم پستان بالینی در سنندج دخیل بوده و علیرغم وجود ژنوتیپ‌های محدود، تنوع سویه‌ای در جدایه‌های این باکتری در منطقه وجود دارد. عدم شناسایی ژنوتیپ جهانی A و نیز ژنوتیپ اختصاصی باکتری در سنندج، برای اولین بار گزارش می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and Typing of Staphylococcus aureus Isolated from Clinical Bovine Mastitis in Sanandaj City Using PCR-RFLP Analysis of the aroA Gene

نویسندگان [English]

  • saeid Khani 1
  • Elham Ahmadi 2
چکیده [English]

Staphylococcus aureus is one of the most important causes of contagious mastitis in domestic animals. Due to the existence of multiple strains of S. aureus and strain variations in chromosomal allelic rearrangement, different genotyping methods, such as analysis of the chromosomal DNA following the enzymatic digestion, are introduced for genetic typing of the bacterium. In the present survey, for the first time, the genetic diversity of S. aureus recovered from clinical bovine mastitis in Sanandaj was investigated based on PCR-RFLP analysis of the aroA gene. 120 bovine mastitic milk samples were collected aseptically and assessed. S. aureus isolated in culture and routine bacteriological methods were analyzed by aroA gene-based PCR. The amplicons with a size of 1153bp were digested with TaqI restriction enzyme and the fragments were electrophoresed. 28 S. aureus strains were isolated in phenotypic method among which the expected amplicon was observed in all of them. In enzymatic digestion, two RFLP patterns, nomenclatural based on the previous studies were generated. Genotype B was detected in 23 (82.14%) isolates and genotype N in 5 isolates (17.85%). The results demonstrate that S. aureus is involved in bovine mastitis in Sanandaj and despite the presence of limited genotypes, strain variation of this bacterium exist in the region. The presence of genotype B in all farms implies the same source of infection among farms, which should be considered in control programs of mastitis. Non-detection of universal genotype A and specific genotype of the bacterium in Sanandaj is reported for the first time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • aroA
  • Bovine mastitis
  • PCR-RLFP
  • Sanandaj
  • Staphylococcus aureus