ارزیابی خاصیت ضد میکروبی عصاره هیدرو الکلی تعدادی گیاه دارویی بر طیفی از باکتری‌های گرم مثبت و گرم منفی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه زابل

2 گروه پژوهشی زراعت و اصلاح نباتات، پژوهشکده کشاورزی پژوهشگاه دانشگاه زابل

3 کارشناسی ارشد گیاهان دارویی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل

4 کارشناس گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه زابل

چکیده

باکتری‌ها بیشتر از دیگر عوامل بیماری‌زایی که به ‌وسیله غذا منتقل می‌شوند سبب بروز و شیوع بیمـاری می‌شوند. مطالعات نشان داده است که اغلب اسانس‌های گیاهی دارای خواص ضد میکروبی می‌باشند. هدف از تحقیق حاضر بررسی خاصیت ضد میکروبی عصاره هیدرو الکلی گیاهان دارویی، مورد، زعفران، بومادران، آویشن و رزماری بر باکتری‌های اشریشیاکلی، لستریا مونوسیتوژنز، سالمونلا تیفی موریوم و استافیلوکوکوس اورئوس است. در این مطالعه آزمایشگاهی، اثرات ضد میکروبی عصاره‌های هیدرو الکلی بر باکتری‌ها با روش انتشار در محیط کشت مولر هینتون آگار با استفاده از دیسک‌های کاغذی 6 میلی‌متری منطبق بر دستورالعمل Bauer و Kirby حاصل گردید. همچنین از آنتی‌بیوتیک‌های سیپروفلوکساسین، آمیکاسین، جنتامایسین، آزیترومایسین، تری متوپریم سولفامتوکسازول، سفتریاکسون، پنی‌سیلین و آمپی‌سیلین جهت کنترل مثبت استفاده شد. مقایسه میانگین‌ها با استفاده از آنالیز واریانس دو طرفه و آزمون تعقیبی کمترین تفاوت معنی‌دار انجام شد. عصاره مورد به ترتیب با میانگین 43/0±50/2، 25/0±67/1 و 66/0±33/2 سانتی‌متر قطر هاله عدم رشد باکتری مؤثرترین گیاه دارویی بر باکتری‌های لستریا مونوسیتوژنز، سالمونلا تیفی موریوم و استافیلوکوکوس اورئوس بود. عصاره‌ی رزماری با میانگین 66/0±25/1 سانتی‌متر قطر هاله عدم رشد باکتری مؤثرترین عصاره بر اشریشیاکلی بودند. در مقایسه اثر عصاره‌های گیاهی با آنتی‌بیوتیک‌های مورد استفاده مشخص شد که اکثر عصاره‌ها نسبت به آمپی‌سیلین و پنی‌سیلین بر باکتری اشریشیاکلی مؤثرتر، عصاره مورد نسبت به اکثر آنتی‌بیوتیک‌ها بر باکتری لستریا مونوسیتوژنز مؤثرتر، سالمونلا تیفی موریوم و استافیلوکوکوس اورئوس مؤثرتر بوده است. با توجه به نتایج تحقیق و افزایش روزافزون مقاومت به مواد آنتی باکتریال سنتتیک، به نظر می‌رسد گیاه مورد و بعد از آن رزماری می‌توانند به ‌عنوان گیاهان مؤثر در پاک‌سازی برخی از باکتری‌ها ازجمله اشریشیاکلی، لستریا مونوسیتوژنز، سالمونلا تیفی موریوم و استافیلوکوکوس اورئوس در نظر گرفته شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of antimicrobial activity hydro alcoholic extract of some me-dicinal herbs against a range of Gram-positive and gram-negative bacte-ria

نویسندگان [English]

  • Mohammad Rahnama 1
  • Bahman Fazeli-Nasab 2
  • ayoub Mazarei 3
  • Saeed Shahriari 4
چکیده [English]

Bacterial have caused the outbreak of diseases more than any other pathogens that are transmitted by food. The aim of this study is to evaluate the extracts of the medicinal plants, saffron, yarrow, thyme and rosemary on the bacteria Escherichia coli, Listeria monocytogenes, Salmonella typhimurium, and Staphylococcus aureus. Antimicrobial effects of hydro-ethanol extract on the bacteria was surveyed using diffusion method in a culture medium Mueller-Hinton agar by paper discs (6 mm) based on Bauer and Kirby instructions. The antibiotics ciprofloxacin, amikacin, gentamicin, azithromycin, trimethoprim-sulfamethoxazole, ceftriaxone, penicillin and ampicillin were used as positive control. Means square was conducted by Least Significant Difference (LSD) test at five percent of probability level (P<0.05). Myrtus Extract is the most effective medicinal plant on the bacteria Listeria, Salmonella typhimurium and Staphylococcus aureus, respectively; with an average of 2.5±0.43, 1.67±0.25 and 2.33±0.66 cm the diameter of bacterial inhibition zone. Rosemary Extract is the most effective medicinal plant on the bacteria E.coli, respectivelywith an average of 1.25±0.66 cm the diameter of bacterial inhibition zone.Comparison of the effect of plant extracts with antibiotics was used in this research, and it was found that most of the extracts were more effective than ampicillin and penicillin on the bacterium E. coli. Myrtus extract, compared with all antibiotics, was more effective on bacteria Listeria monocytogenes, Salmonella typhimurium, and Staphylococcus aureus. According to the results and increasing resistance to antimicrobial synthetic materials; Myrtus, and after that, rosemary plant can be as effective in destroying some bacteria like; E.coli, Listeria monocytogenes, Salmonella typhimurium and Staphylococcus aureus.

کلیدواژه‌ها [English]

  • E. coli
  • Listeria monocytogenes
  • Salmonella Typhimurium
  • Staphylococcus aureus