بررسی تغییرات تیتر آنتی‌بادی علیه بیماری نیوکاسل و آنفلوانزا در زرده تخم‌مرغ در دوره انکوباسیون و تاًثیر آن بر تکثیر داخل تخم‌مرغی ویروس‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش تحقیق و توسعه، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

2 گروه بیماریهای طیور، دانشکده ی دامپزشکی، دانشگاه ارومیه

3 گروه میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهر

4 گروه میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کازرون

چکیده

آنتی‌بادی‌های مادری از طریق زرده تخم‌مرغ جذب شده و وارد گردش خون جوجه می‌شوند. ایمنی پاسیو کسب شده از آنتی‌بادی مادری در جوجه می‌تواند اثرات عوامل عفونی را کاهش داده یا از بروز بیماری‌های بالینی جلوگیری کند. بیماری نیوکاسل و آنفلوانزا از بیماری‌های بسیار مهم و واگیر در پرندگان هستند که خسارات اقتصادی زیادی به صنعت طیور وارد می‌کنند. تست ممانعت از هماگلوتیناسیون یکی از تست‌های رایج و عمومی برای تشخیص تیتر آنتی‌بادی علیه ویروس نیوکاسل و آنفلوانزا در پرندگان است. در بررسی حاضر در سه مرحله مقادیر تیتر آنتی‌بادی علیه بیماری نیوکاسل و آنفلوانزا در سرم مرغ مادر، زرده تخم‌مرغ و جوجه یک روزه به روش تست ممانعت از هماگلوتیناسیون اندازه‌گیری گردید. در این بررسی در سه دوره متوالی تیتر آنتی‌بادی نیوکاسل و آنفلوانزا در سرم مرغ مادر اندازه‌گیری و با مقادیر آن در زرده تخم‌مرغ حاصل از همان گله مقایسه گردید. مقادیر تیتر این آنتی‌بادی‌ها در زرده تخم‌مرغ در دوره انکوباسیون در روزهای اول، سوم، ششم، نهم، چهاردهم و هیجدهم اندازه‌گیری شد. همچنین این مقادیر با تیتر آنتی‌بادی در سرم جوجه یک روزه همان گروه تخم‌مرغ‌ها مقایسه گردید. در قسمتی از بررسی با تزریق ویروس‌های نیوکاسل و آنفلوانزا در حفره آلانتوئیک تخم‌مرغ جنین‌دار مقادیر تست EID50 در تخم‌مرغ‌های دارای آنتی‌بادی نیوکاسل و آنفلوانزا با مقادیر آن در تخم‌مرغ‌های فاقد آنتی‌بادی‌های مذکور (SPF) مقایسه گردید. بررسی آماری نتایج نشان داد که مقادیر آنتی‌بادی نیوکاسل و آنفلوانزا در سرم خون مادر تفاوت معنی‌داری با مقادیر این آنتی‌بادی در زرده تخم‌مرغ این گله ندارد (P˃0.05). نتایج اندازه‌گیری مقادیر آنتی‌بادی نیوکاسل و آنفلوانزا در دوره انکوباسیون نشان داد که مقدار این آنتی‌بادی در مدت انکوباسیون در روزهای مختلف و همچنین بین مقادیر آنها در زرده و سرم جوجه یک روزه تفاوت معنی‌داری وجود ندارد (P˃0.05). بنابراین می‌توان با اندازه‌گیری آنتی‌بادی در زرده تخم‌مرغ، تیتر آنتی‌بادی را در سرم گله مادر و سرم جوجه حاصل از این تخم‌مرغ‌ها تخمین زد. نتایج تست EID50 نشان داد که EID50 ویروس نیوکاسل، حاصل از تزریق آن به تخم‌مرغ SPF نسبت به تزریق آن به تخم‌مرغ دارای آنتی‌بادی بالاتر بوده (P<0.05) ولی در مورد ویروس آنفلوانزا تفاوت معنی‌داری بین مقادیر EID50 در تخم‌مرغ SPF و تخم‌مرغ دارای آنتی‌بادی وجود ندارد (P˃0.05). لذا در مورد نیوکاسل جهت انجام تست مذکور بهتر است از تخم‌مرغ SPF استفاده گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Antibody Titer Changes against Newcastle Disease and in-fluenza (H9N2) In the Egg Yolk during Incubation Period and its Impact on The Replication of the Viruses

نویسندگان [English]

  • Leila Alizadeh-Arsi 1
  • Aref Hoshyari 1
  • Ali Ameghi-Roodsary 1
  • Abolfazl Ghaniei 2
  • Behboud Jafari 3
  • Abolfazl Jafari-Sales 4
چکیده [English]

Maternal antibodies are transferred from hens to their offWinter through the egg yolk where the antibody is absorbed and enters the circulatory system. Passive immunity via maternal antibodies can lessen the effects of clinical diseases in chicks or prevent the incidence of them. Haemagglutination inhibition (HI) test is one of the popular assays for detection of Newcastle disease virus (NDV) and Avian influenza virus (AIV) infections. Newcastle disease and avian influenza disease are very important contagious infections which causes vast economic losses to poultry industry. In this study, antibody titres against NDV and AIV measured in serum of breeders, egg yolk, and day old chicks by HI method. NDV and AIV antibodies compared in serum of breeders and egg yolk of the flock. Level of antibodies in the first, third, 6th, 9th, 14th, and 18th days of incubation measured and compared. These values compared with antibody levels of day old chicks. In another experiment, NDV and AIV injected to eggs via allantoic cavity of eggs. EID50 test was used to compare the eggs with NDV and AIV antibodies and the eggs without antibodies (SPF eggs). There was no significant difference in NDV and AIV titres in serum of breeders and egg yolk samples (P>0.05). Also, antibody titres during incubation and serum of day old chicks showed no significant difference (P>0.05). Hence, evaluation of egg yolk antibodies is a valuable tool for estimation of antibody levels in serum of breeders and their chicks. Results of NDV EID50 test showed significant difference between eggs with NDV antibodies and SPF eggs (P<0.05). But, this comparison about AIV was non-significant (P>0.05). Hence, it is better to use SPF eggs for determination of EID50 of NDV.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Avian influenza virus
  • egg yolk antibody
  • Newcastle disease virus