تعیین گروه‌های فیلوژنیک باکتری‌های اشریشیا کلی جدا شده از طیور گوشتی مبتلا به کلی‌باسیلوز در شهرستان زابل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دستیار تخصصی، بیماری‌های طیور، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد

2 دستیار تخصصی، بیماری‌های طیور، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران

10.35066/J040.2018.983

چکیده

باکتری اشریشیا کلی یک ارگانیسم فرصت‌طلب است که ‌می‌تواند در طیور منجر به سندرم‌های کلی‌باسیلوز (کلی‌سپتی‌سمی، پریکاردیت، پری هپاتیت و سالپنژیت و...) گردد.  اشریشیا کلی دارای 4 گروه فیلوژنیکی شامل A، B1، B2  و D است.  فیلوتایپینگ ایزوله‌های اشریشیا کلی روشی مناسب جهت بررسی نوع پراکندگی گروه‌های فیلوژنیک ایزوله‌های اشریشیا کلی در مناطق مختلف ‌می‌باشد. بررسی حاضر به منظور تعیین گروه‌های فیلوژنیک  اشریشیا کلی در شهرستان زابل صورت گرفت، در این مطالعه به منظور تعیین فراوانی گروه‌های فیلوژنیکی باکتری اشریشیا کلی جدا شده از طیور گوشتی زابل، 144 قطعه جوجه گوشتی مشکوک به کلی باسیلوز نمونه‌گیری شد و در محیط  TSB به آزمایشگاه منتقل گردید. با انجام کشت‌های میکروبی و آزمایش‌های بیوشیمایی رایج  تعداد 100 ایزوله اشریشیا کلی تعیین هویت گردید، DNA باکتری‌های ایزوله شده به روش جوشاندن استخراج گردید و به روش triplex PCR گروه‌های فیلوژنیک آنها تعیین شد. در این مطالعه از مجموع 100 ایزوله، 36، 27، 23  و 14 درصد به ترتیب در گروه‌های  فیلوژنیک B1، D، A و B2  قرار گرفتند. با انجام مطالعه حاضر مشخص گردید که اغلب  ایزوله‌های اشریشیا کلی جدا شده از طیور گوشتی مبتلا به کلی‌باسیلوز در شهرستان زابل متعلق به گروه‌های  فیلوژنیک B1 بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Phylogenetic typing of Escherichia coli isolates collected from broilers with Collibacillosis in Zabol

نویسندگان [English]

 • Younes Teymouri 1
 • Reza Esmailzadeh Dizaji 2
چکیده [English]

Escherichia coli is an opportunistic organism which can cause Colibacillosis syndromes (colisepticemia, pericarditis, perihepathitis, salpingitis and …). E.coli has four phylogenetic groups including A, B1, B2 and D. Phylotyping is an adequate method for surveying the dissipation type of the phylogenetic groups of E.coli isolates in different regions. The present study was conducted to determine the phylogenetic groups of E.coli in Zabol city. In order to determine the frequency of the phylogenetic groups of E.coli in Zabol, 144 broilers suspected of Colibacillosis were sampled and samples were transferred to laboratory in TSB. After culturing and applying some common biochemistry tests, a total number of 100 E.coli were isolated. DNA of all isolates was extracted by boiling method and phylogenetic groups were determined by triplex PCR procedure. In this study; 36 %, 27 %, 23 % and 14 % of 100 E.coli isolates belonged to B1, D, A and B2 phylogenetic groups; respectively. The present study concluded that almost all of E.coli samples which were collected from broilers suspected of Colibacillosis in Zabol belonged to B1 phylogenetic group.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Broiler
 • Colibacillosis
 • Escherichia coli
 • Phylogenetic
 • Zabol
دوره 1، شماره 1 - شماره پیاپی 1
بهار و تابستان 1397
شهریور 1397
صفحه 100-106
 • تاریخ دریافت: 03 آذر 1396
 • تاریخ بازنگری: 29 آذر 1396
 • تاریخ پذیرش: 21 بهمن 1396
 • تاریخ اولین انتشار: 30 شهریور 1397