مطالعه اثرات ضد میکروبی عصاره اتانولی گیاه علف مار بومی سیستان بر روی سالمونلا تیفی‌موریوم مقاوم به آنتی‌بیوتیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل

2 پژوهشکده زیست فناوری کشاورزی، دانشگاه زابل

چکیده

امروزه خواص ضد باکتریایی عصاره گیاهان دارویی به عنوان یک جایگزین مناسب برای آنتی‌بیوتیک‌ها مورد توجه است. هدف از این مطالعه بررسی اثرات ضد میکروبی عصاره‌ی برگ گیاه علف مار بر روی سالمونلا تیفی‌موریوم (Salmonella typhmurium) جدا شده از طیور در شرایط آزمایشگاهی بود. عصاره اتانولی گیاه علف مار با استفاده از دستگاه خلاء از مرکز (روتاری) استخراج شد. همچنین تعداد 12 سویه باکتری سالمونلا تیفی‌موریوم نیز از طیور زابل جداسازی شد. حداقل غلظت بازدارندگی و حداقل غلظت کشندگی عصاره الکلی گیاه در غلظت‌های مختلف با روش رقت‌سازی در چاهک بر روی باکتری‌ها تعیین شد. حساسیت سویه‌ها به آنتی‌بیوتیک‌های مختلف نیز با روش استاندارد دیسک دیفیوژن کربی بائر مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که سویه‌های سالمونلا تیفی‌موریوم به آنتی‌بیوتیک‌های پنی‌سیلین ( 100 درصد)، آمپی‌سیلین (100 درصد)، تتراسیکلین (6/16 درصد) و آمیکاسین (3/8 درصد) مقاوم می‌باشد. همچنین، عصاره اتانولی گیاه علف مار اثر مهارکنندگی قابل توجهی در برابر سالمونلا تیفی‌موریوم از خود نشان داده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که امکان استفاده از عصاره اتانولی گیاه علف مار به عنوان جایگزین مناسب آنتی‌بیوتیک‌های متداول وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of antimicrobial effects of ethanol extract of caper plant from Sis-tan on antibiotic resistant Salmonella typhimurium

نویسندگان [English]

  • Ali Maghsoudi 1
  • Saeideh Saeidi 2
چکیده [English]

Nowadays, antibacterial effects of medicinal plants are considered as an appropriate alternative of antibiotics. Therefore, the aim of the current study was in vitro determination of antimicrobial effects of caper (Capparis spinosa) against Salmonella typhmurium isolated from poultry. Ethanol extract of caper leaves was extracted using vacuum from the center (rotary) apparatus. Moreover, a total number of 12 S. typhmurium strains were isolated from poultry in Zabol. Minimum inhibitory concentration and minimum bactericidal concentration of different concentrations of plant extract were determined on bacteria using dilution in well method. Sensitivity of bacteria strains to antibiotics were evaluated using Kirby-Bauer disk diffusion standard test. Results of the current study showed that different strains of bacteria are resistant to Penicillin (100 %), Ampicillin (100 %), Tetracycline (16.6 %) and Amikacin (8.3 %). Furthermore, ethanol extracts of caper plant showed significant inhibitory effect on S. typhimurium. Results of the current study indicated that there is possibly of using ethanol extract of caper plant as a useful alternative beside usual antibiotics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antimicrobial activity
  • medicinal plants
  • Antibiotic sensitivity
  • poultry
  • Caper