بررسی و شناسایی ژنهای مقاومت به تتراسایکلین در ایزوله های اشریشیاکلی یوروپاتوژنیک در منطقه سیستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

برخی از سویه‌های بیماری‌زای اشریشیاکلی خارج روده‌ای می‌توانند باعث عفونت مجاری ادراری در جوامع انسانی شود. امروزه مصرف بی‌رویه آنتی‌بیوتیک‌ها باعث بروز مقاومت در بین جمیعت‌های باکتریایی شده است. این مطالعه با هدف شناسایی ژن‌های مقاومت به تتراسایکلین و بررسی میزان شیوع مقاومت آنتی‌بیوتیکی در بین ایزوله‌های اشریشیاکلی مولد عفونت ادراری انجام گرفت. در این تحقیق توصیفی- مقطعی، 350 نمونه ادراری طی 6 ماه از افراد مبتلا به عفونت ادراری مراجعه کننده به بیمارستان آموزشی زابل جمع آوریو اشریشیاکلی با استفاده از روش‌های مرسوم باکتری شناسی تعیین هویت شد. تست حساسیت آنتی‌بیوتیکی بر اساس توصیه‌های موسسه استاندارد‌های آزمایشگاهی بالینی (CLSI) با استفاده از روش انتشار دیسک انجام و سپس برای شناسایی ژن‌های tetB, tetA و tetC از روش PCR استفاده گردید. از مجموع 100 ایزوله اشریشیاکلی جمع آوری شده، بیشترین میزان مقاومت مربوط به تتراسایکلین (57 درصد) و کمترین میزان مقاومت مربوط به سفتازیدیم (34 درصد) بود. میزان مقاومت به سایر آنتی‌بیوتیک‌های سفتریاکسون، آزترونام و سفوتاکسیم به ترتیب 44، 44 و 40 درصد بود. در میان ایزوله‌های مقاوم به تتراسایکلین، 32 ایزوله (14/56 درصد) دارای ژن tetA، 28 ایزوله (12/49 درصد) دارای ژن tetB و 6 ایزوله (52/10 درصد) دارای ژنtetC بودند. 16 ایزوله (07/28 درصد) همزمان دو ژن (15 ایزوله دو ژن tetA و tetBو یک ایزوله دو ژن tetA و tetC) و 3 ایزوله (26/5 درصد) نیز هر سه ژن را داشتند. 14 ایزوله (56/24 درصد) فاقد ژن‌های مورد مطالعه بودند. مقاومت به تتراسایکلین و سایر آنتی‌بیوتیک‌ها و حضور ژن‌های tetA و tetB در سویه مولد عفونت ادراری نشانه‌های هشدار دهنده در منطقه سیستان است. مطالعه حاضر به شدت محدود کردن مصرف آنتی‌بیوتیک‌ها شامل تتراسایکلین را توصیه می‌کند. انجام مطالعات بیشتری در سایر مناطق کشور ضروری به نظر می‌رسد تا اقدامات مناسب‌تری نسبت به روش‌های درمانی رایج صورت پذیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and Determination of Tetracycline Resistance Genes in Uropathogenic Escherichia coli Isolates in Sistan

چکیده [English]

Certain strains of extraintestinal pathogenic E. coli can cause urinary tract infection (UTI) in humans. Today, unnecessary consumption of antibiotics has led to resistance in bacterial populations. The aim of this study was to determine the tetracycline resistance genes and to evaluate the prevalence of antibiotic resistance among E. coli isolates collected from patients with UTI.In this descriptive cross-sectional study, 350 urine samples were collected from patients with UTI who were referred to the teaching hospital in Zabol during 6 months. E. coli was identified by conventional bacteriological test methods. Antibiotic susceptibility test was performed as recommended by the Clinical Laboratory Standards Institute (CLSI) using disk diffusion method. All tetracycline-resistant isolates were then examined for presence of the tetA, tetB and tetC genes.Of the 100 isolates of E. coli, of the most antibiotic resistance was related to tetracycline (57%) and of the least antibiotic resistance was related to ceftazidim (34%). Resistance to other antibiotics ceftriaxone, aztreonam and cefotaxime were 44%, 44% and 40%, respectively. Among tetracycline resistant isolates, 32 isolates (56.14%), had tetA gene and tetB and tetC genes were found in 28(49.12%) and 6(10.52%) isolates respectively. 16 (28.07%) and 3(5.26%) isolates were positive for both genes (tetA and tetB) and three genes, and 14(24.56%) isolates were negative for them.Resistance to tetracycline and other antibiotics, and the presence of tetA and tetB genes in UPEC strains are alarming signs in Sistan. The current study strongly recommends restricted consumption of antibiotics including tetracycline. Further studies are needed in other parts of the country to take more appropriate measures than common therapies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Uropathogenic E. coli
  • Tetracycline -resistance genes
  • Tetracycline-resistant