ارزیابی خاصیت ضد میکروبی عصاره هیدرو الکلی تعدادی گیاه دارویی بر طیفی از باکتری‌های گرم مثبت و گرم منفی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه زابل

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی خاصیت ضد میکروبی عصاره هیدرو الکلی گیاهان دارویی، مورد، زعفران، بومادران، آویشن و رزماری بر باکتری‌های اشریشیاکلی، لستریا مونوسیتوژنز، سالمونلا تیفی موریوم و استافیلوکوکوس اورئوس است.
مواد و روش: اثرات ضدمیکروبی عصاره‌های هیدرو الکلی بر باکتریها با روش انتشار در محیط کشت مولر هینتون آگار با استفاده از دیسک‌های کاغذی 6 میلی‌متری منطبق بر دستورالعمل Bauer و Kirby حاصل گردید. همچنین از آنتیبیوتیکهای سیپروفلوکساسین، آمیکاسین، جنتامایسین، آزیترومایسین، تری متوپریم سولفامتوکسازول، سفتریاکسون، پنی‌سیلین و آمپی‌سیلین جهت کنترل مثبت استفاده شد. مقایسه میانگین‌ها با استفاده از آنالیز واریانس دو طرفه و آزمون تعقیبی کمترین تفاوت معنی‌دار انجام شد.
یافته‌ها: عصاره مورد به ترتیب با میانگین 43/0±50/2، 25/0±67/1 و 66/0±33/2 سانتیمتر قطر هاله عدم رشد باکتری مؤثرین گیاه دارویی بر باکتری‌های لستریا مونوسیتوژنز، سالمونلا تیفی موریوم و استافیلوکوکوس اورئوس بود. عصاره رزماری با میانگین 66/0±25/1 سانتی‌متر قطر هاله عدم رشد باکتری مؤثرترین عصاره بر اشریشیاکلی بودند. در مقایسه اثر عصاره‌های گیاهی با آنتی‌بیوتیک‌های مورد استفاده مشخص شد که اکثر عصاره‌ها نسبت به آمپی‌سیلین و پنی‌سیلین بر باکتری اشریشیاکلی مؤثرتر، عصاره مورد نسبت به اکثر آنتی‌بیوتیک‌ها بر باکتری لستریا مونوسیتوژنز مؤثرتر، سالمونلا تیفی موریوم و استافیلوکوکوس اورئوس مؤثرتر بوده است.
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج تحقیق و افزایش روزافزون مقاومت به مواد آنتی باکتریال سنتتیک، به نظر میرسد گیاه مورد و بعد از آن رزماری می‌توانند به‌عنوان گیاهان مؤثر در پاک‌سازی برخی از باکتری‌ها ازجمله اشریشیاکلی، لستریا مونوسیتوژنز، سالمونلا تیفی موریوم و استافیلوکوکوس اورئوس در نظر گرفته شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of antimicrobial activity hydro alcoholic extract of some medicinal herbs against a range of Gram-positive and gram-negative bacteria

نویسندگان [English]

  • mohanad rahnama
  • bahman fazeli nasab
  • ayoub mazarei
  • ali shahriari
Zabol university
چکیده [English]

Background and Objective: The aim of this study is to evaluation of extract medicinal plants, the saffron, yarrow, thyme and rosemary on the bacteria Escherichia coli, Listeria monocytogenes, Salmonella typhimurium and Staphylococcus aureus.

Material and Methods: Antimicrobial effects of hydro-ethanol extract on the bacteria was surveyed using diffusion method in a culture medium Mueller-Hinton agar by paper discs (6 mm) based on Bauer and Kirby instructions. The antibiotic ciprofloxacin, amikacin, gentamicin, azithromycin, trimethoprim-sulfamethoxazole, ceftriaxone, penicillin and ampicillin was used as positive control. Means square was conducted by Least Significant Difference (LSD) test at five percent of probability level (P<0.05).

Results: Myrtus Extract is the most effective medicinal plant on the bacteria Listeria, Salmonella typhimurium and Staphylococcus aureus, respectively, with an average of 2.5±0.43, 1.67±0.25 and 2.33±0.66 cm the diameter of bacterial inhibition zone. Rosemary Extract is the most effective medicinal plant on the bacteria E.coli, respectively with an average of 1.25±0.66 cm the diameter of bacterial inhibition zone. Compared the effect of plant extracts with antibiotics were used in this research, was found that most of the extracts were more effective than ampicillin and penicillin on the bacterium E. coli. Myrtus extract Compared with all antibiotics was more effective than on bacteria Listeria monocytogenes, Salmonella typhimurium and Staphylococcus aureus.

Conclusions: According to the results, and increasing resistance to antimicrobial synthetic materials, Myrtus and after rosemary plant can be as effective in destroying some bacteria like; E.coli, Listeria monocytogenes, Salmonella typhimurium and Staphylococcus aureus.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Myrtus
  • Rosemary
  • E. coli
  • Listeria monocytogenes
  • Staphylococcus aureus