بررسی و شناسایی ژن‌های مقاومت به تتراسایکلین در ایزوله‌های اشریشیاکلی یوروپاتوژنیک در منطقه سیستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

برخی از سویه‌های بیماری‌زای اشریشیاکلی خارج روده‌ای می‌توانند باعث عفونت مجاری ادراری در جوامع انسانی شود. امروزه مصرف بی‌رویه آنتی‌بیوتیک‌ها باعث بروز مقاومت در بین جمیعت‌های باکتریایی شده است. این مطالعه با هدف شناسایی ژن‌های مقاومت بها  تتراسایکلین و بررسی میزان شیوع مقاومت آنتی‌بیوتیکی در بین ایزوله‌های اشریشیاکلی مولد عفونت ادراری انجام گرفت. در این تحقیق توصیفی- مقطعی، 350 نمونه ادراری طی 6 ماه از افراد مبتلا به عفونت ادراری مراجعه کننده به بیمارستان آموزشی زابل جمع آوریو اشریشیاکلی با استفاده از روش‌های مرسوم باکتری شناسی تعیین هویت شد. تست حساسیت آنتی‌بیوتیکی بر اساس توصیه‌های موسسه استاندارد‌های آزمایشگاهی بالینی (CLSI) با استفاده از روش انتشار دیسک انجام و سپس برای شناسایی ژن‌های tetB, tetA و tetC از روش PCR استفاده گردید. از مجموع 100 ایزوله اشریشیاکلی جمع آوری شده، بیشترین میزان مقاومت مربوط به تتراسایکلین (57 درصد) و کمترین میزان مقاومت مربوط به سفتازیدیم (34 درصد) بود. میزان مقاومت به سایر آنتی‌بیوتیک‌های سفتریاکسون، آزترونام و سفوتاکسیم به ترتیب 44، 44 و 40 درصد بود. در میان ایزوله‌های مقاوم به تتراسایکلین، 32 ایزوله (14/56 درصد) دارای ژن tetA، 28 ایزوله (12/49 درصد) دارای ژن tetB و 6 ایزوله (52/10 درصد) دارای ژنtetC بودند. 16 ایزوله (07/28 درصد) همزمان دو ژن (15 ایزوله دو ژن tetA و tetBو یک ایزوله دو ژن tetA و tetC) و 3 ایزوله (26/5 درصد) نیز هر سه ژن را داشتند. 14 ایزوله (56/24 درصد) فاقد ژن‌های مورد مطالعه بودند. مقاومت به تتراسایکلین و سایر آنتی‌بیوتیک‌ها و حضور ژن‌های tetA و tetB در سویه مولد عفونت ادراری نشانه‌های هشدار دهنده در منطقه سیستان است. مطالعه حاضر به شدت محدود کردن مصرف آنتی‌بیوتیک‌ها شامل تتراسایکلین را توصیه می‌کند. انجام مطالعات بیشتری در سایر مناطق کشور ضروری به نظر می‌رسد تا اقدامات مناسب‌تری نسبت به روش‌های درمانی رایج صورت پذیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and Determination of Tetracycline Resistance Genes in Uropathogenic Escherichia coli Isolates in Sistan

نویسندگان [English]

  • Vahideh Kadaei
  • Zahra Rashki ghalenoo