بررسی بروز فصلی برخی از بیماری‌های دارای اهمیت اقتصادی در زنبورستان‏های شهرستان خاش و حاشیه تفتان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی پراکنش آلودگی انگلی در زنبورستان‌های شهرستان خاش و حاشیه تفتان و همچنین اتخاذ روش‌های مدیریتی جدید جهت پی‏ریزی طرح‏های مطالعاتی آینده صنعت زنبورداری در استان سیستان و بلوچستان تحقیقی در سال 1395 انجام پذیرفت. در این مطالعه از 30 زنبورستان و از 375 کندو در شهرستان خاش و حاشیه تفتان در سه فصل پاییز، زمستان و بهار نمونه‌برداری انجام شد (پاییز و زمستان 1394 و بهار 1395). میزان آلودگی به تک‌یاخته نوزما در فصول بهار، زمستان و پاییز به ترتیب 47 ، 80 و 0 درصد بوده است. بیشترین میزان آلودگی به نوزما در فصل زمستان و 80 درصد تعیین شده است. میزان آلودگی به واروا در فصول بهار، زمستان و پا ییز به ترتیب 80، 87 و 80 درصد بوده است. بیشترین میزان آلودگی به واروا نیز در فصل زمستان با میزان 87 درصد تعیین شده است. در نمونه‌های مورد آزمایش از 30 زنبورستان فوق، تنها آلودگی به جرب‌های واروآ و نوزما مشاهده گردید. همچنین تحلیل‌های آماری با نرم‌افزار SPSS  نشان داد که خرید گرده، موم و وسایل از سایر مراکز پرورش و همچنین عدم استفاده از دیوار محافظ و عدم پیشگیری و درمان باعث افزایش میزان آلودگی به انگل‌ها می‌شود که البته نتایج آزمون‌های آماری مربع کای و آزمون دقیق فیشر نیز حاکی از ارتباط معنادار این متغیرها و آلودگی به انگل‌ها می‌باشد (p<0.01).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Seasonal incidence of some economical bee disease in honey bee colonies of Khash and Taftan border

نویسندگان [English]

  • Maliheh Bakhshi Ravizi
  • Maryam Ganjali
  • Dariush Saadati
  • Fariborz Shariati Sharifi