بررسی فعالیت ضد میکروبی و ضد قارچی عصاره‌های مختلف گیاهان دارویی علف مار(Capparis spinosa)، علف مورچه(cretica Cressa) و اشورک(Rhazya stricta)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی فعالیت ضد میکروبی و ضد قارچی عصاره‌های مختلف گیاهان دارویی علف مار (Capparis spinosa)، علف مورچه (Cretica Cressa) و اشورک (Rhazya stricta)است. گیاهان دارویی اشورک، علف مار و علف مورچه از استان سیستان و بلوچستان شهرستان سراوان جمع‌آوری گردید. عصاره‌گیری با حلال‌های مختلف با دستگاه روتاری انجام شد. باکتری‌های استاندارد از کلکسیون قارچ و باکتری ایران خریداری شد. حداقل غلظت مهارکنندگی و حداقل غلظت کشندگی با روش میکرودایلوشن تعیین شد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که کمترین غلظت مهارکنندگی عصاره آبی برابر با 5/2 میلی‌گرم بر میلی‌لیتر بوده که باکتری‌های اشریشیاکلی، باسیلوس سرئوس و شیگلا دیسنتری مهار شده‌اند.ضمناً کمترین غلظت مهارکنندگی مربوط به عصاره متانولی علف مورچه و برابر با 62/0 میلی‌گرم بر میلی‌لیتر بوده که باکتری باسیلوس سرئوس در این غلظت از بین رفته است. کمترین غلظت مهارکنندگی عصاره‌های علف مار مربوط به عصاره اتانولی و برابر با 62/0 میلی‌گرم بر میلی‌لیتر بوده که باکتری اشریشیاکلی و باسیلوس سرئوس مهار شده و در همین غلظت عصاره هیدروالکلی و متانولی مهارکننده باکتری‌های شیگلا دیسنتری و سودوموناس آئروژینوزا بوده‌اند. نتایج این مطالعه بیانگر اثرات ضد میکروبی خوب عصاره گیاه دارویی علف مورچه و علف مار بر روی باکتری‌های بیماری‌زا است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of antibacterial and antifungal activity of various extracts of the Rhazya stricta , Capparis spinosa , cretica Cressa

نویسندگان [English]

  • Saeede Saeidi
  • Bahman Fazeli-Nasab