تعیین الگوی عوامل حدت و مقاومت آنتی بیوتیکی در ایزوله های کمپیلوباکترژژونی وکمپیلوباکترکولی جدا شده از کبد نیمچه‌های گوشتی کشتار شده در استان چهارمحال و بختیاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته میکروبیولوژی، گروه میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

2 استاد گروه میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

چکیده

مطالعه حاضر با هدف تعیین فراوانی آلودگی کبد نیمچه های گوشتی کشتار شده درکشتارگاه طیور استان چهارمحال و بختیاری به دو گونه کمپیلوباکترژژونی و کمپیلوباکترکولی و بررسی الگوی ویرولانس و مقاومت آنتی بیوتیکی ایزوله های جدا شده انجام شد. در این مطالعه، تعداد 186 نمونه کبد از نیمچه های گوشتی کشتار شده در کشتارگاه های طیور سطح استان به طور تصادفی جمع آوری شد. پس از جداسازی کمپیلوباکتر به روش کشت میکروبی، برای تائید قطعی کمپیلوباکتر در ایزوله های جدا شده و افتراق قطعی گونه های کمپیلوباکترژژونی و کمپیلوباکترکولی از ردیابی ژن های 16SrRNA، mapA و ceuE به روش PCR استفاده شد و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و ویرولانس ایزوله ها ارزیابی گردید. ازمجموع 186 نمونه کبد اخذ شده، تعداد 94 نمونه ( 53/50 درصد) آلوده به گونه های کمپیلوباکتر بودند که از این تعداد، 62 نمونه آلوده به کمپیلوباکترژژونی (95/65 درصد)، 26 نمونه آلوده به گونه کمپیلوباکترکولی (6/27 درصد) و 11 نمونه آلوده به هر دو گونه فوق بودند (45/6 درصد). تمام ژن های حدت بجز ژن iam در ایزوله های کمپیلوباکترژژونی حضورداشتند و در ایزوله های کمپیلوباکترکولی تنها 5 ژن cdtA، cdtB،cdtC، ima وracR ردیابی شد. تمام 88 ایزوله مورد مطالعه دارای مقاومت آنتی بیوتیکی چندگانه بوده و در 26 ایزوله کمپیلوباکترکولی، بیشترین مقاومت آنتی بیوتیکی مربوط به استرپتومایسین ( 15/96 درصد) و کمترین میزان مربوط به کلرامفینیکل(69/7 درصد) بود. در ایزوله های کمپیلوباکترژژونی مورد مطالعه به ترتیب بیشترین وکمترین میزان مقاومت آنتی بیوتیکی متعلق به دو آنتی بیوتیک سیپروفلوکساسین (58/72 درصد) و اریترومایسین (83/4 درصد) بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Virulence and antimicrobial resistance pattern in Campylobacter jejuni and Campylobacter coli strains isolated from the liver of slaughtered broiler chickens in Chaharmahal va Bakhtiari province

نویسندگان [English]

  • GholamReza Banisharif 1
  • Sepideh Karimi 1
  • Hassan Momtaz 2
1 Professor of Microbiology, Department of Microbiology, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran
2 Department of Microbiology, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to determine the prevalence of liver contamination in broiler chickens slaughtered in Chaharmahal va Bakhtiari Province in two species of Campylobacter jejuni and Campylobacter coli and to investigate the virulence and antibiotic resistance of isolated strains. In this study, 186 liver samples from broiler chickens slaughtered in the slaughterhouses of the province were randomly collected. After the isolation of Campylobacter by microbial culture, for definitive confirmation of Campylobacter in isolated strains and definitive differentiation of Campylobacter jejuni and Campylobacter coli, the detection of 16SrRNA, mapA and ceuE genes was performed by PCR method. Antibiotic resistance pattern and distribution of virulence factors were evaluated. Of the 186 liver samples collected, 94 samples (50.53%) were infected with Campylobacter species, of which 62 cases were infected with Campylobacter jejuni (65.95%), 26 infected samples were Campylobacter coli (27.6% ) and 11 samples were contaminated with both species (6.45%). All virulence genes except the iam gene were present in Campylobacter jejuni isolates, and in Campylobacter coli strains only 5 cdtA, cdtB, cdtC, ima and racR genes were detected. All of the 88 isolates studied had multiple antibiotic resistance and in 26 isolates of Campylobacter coli, the highest antibiotic resistance was observed for streptomycin (96.15%) and the lowest was chloramphenicol (7.69%). In Campylobacter jejuni strains, the highest and lowest antibiotic resistance levels belonged to the two antibiotics ciprofloxacin (72.58%) and erythromycin (4.83%), respectively. High prevalence of Campylobacter jejuni and Campylobacter coli in broiler chickens slaughtered in Chaharmahal va Bakhtiari slaughterhouses and high antibiotic resistance of these isolates indicate a potential risk of liver contamination in human transmission.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Campylobacter jejuni
  • Campylobacter coli
  • Chicken Meat
  • Virulence factors
  • Antibiotic resistanc