بررسی بروز فصلی برخی از بیماری های دارای اهمیت اقتصادی در در زنبورستان‏ های شهرستان خاش و حاشیه تفتان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه زابل

2 گروه بهداشت و کنترل مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه زابل

چکیده

بررسی بروز فصلی برخی از بیماری های دارای اهمیت اقتصادی در در زنبورستان‏های شهرستان خاش و حاشیه تفتان
چکیده:
به منظور بررسی پراکنش آلودگی انگلی در زنبورستان های شهرستان خاش و حاشیه تفتان و همچنین اتخاذ روش های مدیریتی جدید جهت پی‏ریزی طرح‏های مطالعاتی آینده صنعت زنبورداری در استان سیستان و بلوچستان تحقیقی در سال 1395 انجام پذیرفت. در این مطالعه از 30 زنبورستان و از 375 کندو در شهرستان خاش و حاشیه تفتان در سه فصل پاییز، زمستان و بهار نمونه برداری انجام شد (پاییز و زمستان 1394 و بهار 1395). میزان آلودگی به تک یاخته نوزما در فصول بهار، زمستان و پا ییز به ترتیب از راست به چپ 66/ 46%، 80 % و 0% بوده است. میزان آلودگی به واروا در فصول بهار، زمستان و پا ییز به ترتیب از راست به چپ 80% ، 6/ 86 % و 80% بوده است. بیشترین میزان آلودگی به نوزما و واروا در فصل زمستان تعیین شده است. در نمونه های مورد آزمایش از 30 زنبورستان فوق، تنها آلودگی به جرب های واروآ و نوزما مشاهده گردید. همچنین تحلیل های آماری با نرم افزار SPSS نشان داد که خرید گرده، موم و وسایل از سایر مراکز پرورش و همچنین عدم استفاده از دیوار محافظ و عدم پیشگیری و درمان باعث افزایش میزان آلودگی به انگل ها می شود که البته نتایج آزمون های آماری مربع کای و آزمون دقیق فیشر نیز حاکی از ارتباط معنادار این متغییرها و آلودگی به انگل ها می باشد (p<0.01).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Seasonal incidence of some economical bee disease in honey bee colonies of Khash and Taftan border

نویسندگان [English]

  • Maliheh Bakhshi Ravizi 1
  • Maryam Ganjali 1
  • Dariush Saadati 2
  • Fariborz Shariati Sharifi 1
1 Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Zabol, Zabol, Iran
2 Department of Food Hygiene and Quality Control, Faculty of Veterinary Medicine, University of Zabol, Zabol, Iran
چکیده [English]

This study aimed to investigate the parasitic infection in the apiary in Khash and Taftan border.  This research was carried out to adopt new management method, and design future studies in beekeeping industry in Sistan-Baluchistan Province. Samples were taken from 30 apiaries and 375 honey bee colonies, in autumn, winter, and spring (autumn and winter 2015 and spring 2016). The results showed that the infections rate with Varroa was 80%, 86/6%, 80% in autumn, winter and spring; respectively. The highest infection rate in the study area was recorded in winter with 86/6%. Also, the infections rate with Nosema was 0%, 80%, 46/6% in autumn, winter and spring; respectively. Both diseases are major parasitic infections, causing annual damage to beekeepers. Also, statistical analysis using SPSS software showed that the purchase of pollen, wax and equipment from other farms, as well as non-use of protective wall, lack of migration in the winter and the lack of prevention and treatment, increases the infection rate with the parasites. The results of chi-square and Fisher's exact test revealed significant relationship between these variables and parasites infection (p <0.01).
کلیدواژه‌ها [English]

  • Parasitic infection
  • Honey Bee
  • Khash and Taftan
  • Iran