بررسی فعالیت ضد میکروبی و ضد قارچی عصاره‌های مختلف گیاهان دارویی علف مار (Capparis spinosa)، علف مورچه (cretica Cressa) و اشورک (Rhazya stricta)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد میکروبیولوژی، پژوهشکده زیست فناوری، دانشگاه زابل

2 گروه پژوهشی زراعت و اصلاح نباتات، پژوهشکده کشاورزی، دانشگاه زابل

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی فعالیت ضد میکروبی و ضد قارچی عصاره‌های مختلف گیاهان دارویی علف مار (Capparis spinosa)، علف مورچه (Cretica Cressa) و اشورک (Rhazya stricta) است. گیاه دارویی اشورک، علف مار و علف مورچه از استان سیستان و بلوچستان شهرستان سراوان جمع‌آوری گردید. عصاره‌گیری با حلال‌های مختلف با دستگاه روتاری انجام شد. باکتری‌های استاندارد از کلکسیون قارچ و باکتری ایران خریداری شد. حداقل غلظت مهارکنندگی و حداقل غلظت کشندگی با روش میکرودایلوشن تعیین شد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که کمترین غلظت مهارکنندگی عصاره آبی برابر با 5/2 میلی‌گرم بر میلی‌لیتر بوده که باکتری‌های اشریشیاکلی، باسیلوس سرئوس و شیگلا دیسنتری مهار شده‌اند. ضمنا کمترین غلظت مهارکنندگی مربوط به عصاره متانولی علف مورچه و برابر با 62/0 میلی‌گرم بر میلی‌لیتر بوده که باکتری باسیلوس سرئوس در این غلظت از بین رفته است. کمترین غلظت مهارکنندگی عصاره‌های علف مار مربوط به عصاره اتانولی و برابر با 62/0 میلی‌گرم بر میلی‌لیتر بوده که باکتری اشریشیاکلی و باسیلوس سرئوس مهار شده و در همین غلظت عصاره هیدروالکلی و متانولی مهارکننده باکتری‌های شیگلا دیسنتری و سودوموناس آئروژینوزا بوده‌اند. نتایج این مطالعه بیانگر اثرات ضد میکروبی خوب عصاره گیاه دارویی علف مورچه و علف مار بر روی باکتری‌های بیماری‌زا است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of antibacterial and antifungal activity of various extracts of the Rhazya stricta , Capparis spinosa , cretica Cressa

نویسندگان [English]

  • saeide saeidi 1
  • bahman fazeli nasab 2
1 university of Zabol
2 uoz
چکیده [English]

This study aimed to evaluate the antibacterial and antifungal activity of various extracts of the Rhazya stricta, Capparis spinosa, cretica Cressa. Rhazya stricta, Capparis spinosa, cretica Cressa plant collected from Saravan city, Sistan and Balouchestan Province. Extraction with different solvents was performed with a rotary machine. Standard bacteria were purchased from Persian Type Culture Collection (PTCC). Minimum inhibitory concentration and minimum bactericidal concentration were determined by the micro-dilution method. The results of this study showed that the lowest inhibitory concentration of the aqueous extract against E. coli, Bacillus cereus, and Shigella dysenteriae was 2.5 mg/ml. The results of this study also showed that the lowest inhibitory concentration was related to methanolic extracts of Cressa, which is equal to 0.62 mg/ml and Bacillus cereus bacterium is inhibited in this concentration. The lowest inhibitory concentration of the Caper extract (0.62 mg/ml) that inhibited Escherichia coli and Bacillus cereus, belonged to ethanolic extract. Also in the same concentration, the hydroalcoholic and methanolic extracts inhibited Shigella disneraceae and Pseudomonas aeruginosa. The results of this study indicate that the extract of the Cressa and Caper herb has good antimicrobial effects on fungal and bacteria pathogenesis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rhazya stricta
  • Capparis spinosa
  • cretica Cressa
  • Different solvents
  • Pathogenic bacteria