بهینه سازی استخراج لیپو پلی ساکارید سویه خشن بروسلا آبورتوس به روش فنل – کلروفورم – پترولیوم اتر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 رئیس بخش تحقیق و تولید واکسن و آنتی ژن‌های بروسلوز، موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی، کرج

2 کارشناس ارشد/موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، کرج

چکیده

چکیده :
مقدمه : بیماری بروسلوز یک بیماری مشترک بین انسان و دام بوده که یک تهدید برای بهداشت عمومی و همچنین صنعت پرورش دام محسوب می شود. هدف از این مطالعه بهینه سازی روش استخراج لیپو پلی ساکارید بروسلا آبورتوس سویه سویه خشن که می توان از آن به عنوان آنتی ژن در تستهای سرولوژیک جهت تشخیص گاوهای واکسینه با این واکسن استفاده نمود
مواد و روش ها : این مطالعه کاربردی در آزمایشگاه تحقیق- تولید بخش بروسلوز انجام شد. به این منظور ابتدا سویه خشن با روش کشت در محیط اختصاصی بروسلا آگار تکثیر و با روش PCR مورد تایید نهایی قرار گرفت و لیپو پلی ساکارید خشن باکتری بروسلا آبورتوس به روش فنل – کلروفورم – پترولیوم اتر استخراج گردید و نتایج حاصل از استخراج LPS خشن به کمک روشهای LAL و SDS – PAGE مورد تائید قرار گرفت.
نتایج : در روش فنل – کلروفورم – پترولیوم اتر لیپو پلی ساکارید خشن پس از استخراج و ترسیب با محلول متانول تست LAL صورت گرفت که ایجاد لخته، نشانگر وجود LPS بود. همچنین الکتروفورز در ژل ( پلی آکریلامید 14 درصد ) با رنگ آمیزی نیترات نقره باندی کمتر از 14 کیلو دالتون مشاهده گردید.
نتیجه گیری : این مطالعه روش فنل – کلروفورم – پترولیوم اتر یک روش ایده آل جهت استخراج لیپو پلی ساکارید خشن ( R – LPS ) سویه خشن بوده و برای تهیه آنتی ژن در تستهای سرولوژیک و همچنین کیت الایزا جهت تشخیص گاوهای واکسینه با این واکسن استفاده می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimization of Rough Lipopolysaccharide Extraction from Brucella abortus by Phenol – Chloroform - Petroleum ether

نویسندگان [English]

  • saeed alamian 1
  • armin kalantari 2
2 MSc / Razi Vaccine and Serum Research Institute
چکیده [English]

Brucellosis is an important zoonotic disease which threatens public health and livestock industry. The aim of this study was to optimize extraction of rough lipopolysaccharide from Brucella abortus which can be used as the antigen for the development of serological tests to diagnose vaccinated animals. This applied study was performed in the Brucellosis Research and Production Laboratory. For this purpose, the rough strain was cultured in Brucella agar specific medium and final diagnosis was performed by PCR method. The rough lipopolysaccharide of Brucella abortus was extracted by phenol-chloroform-petroleum ether method and the results of rough LPS extraction were approved by LAL and SDS - PAGE methods. Extraction and precipitation of Lipopolysaccharide with cold methanol and sodium acetate was performed by using Phenol – Chloroform - Petroleum ether method. Then Lipopolysaccharide was identified by Limulus Amebocyte Lysate (LAL) test and formation of clots indicated presence of Lipopolysaccharide.  Also SDS – PAGE (14 % Polyacrylamide gel) followed by silver nitrate staining showed a 12 KDa band which indicates Rough Lipopolysaccharide. According to the results of this study, it seems that Phenol – Chloroform - Petroleum ether method is an excellent method for extraction of rough LPS of antigen for the development of serological tests and ELISA Kit to diagnose vaccinated animals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brucella abortus
  • Rough Lipopolysaccharide
  • LAL
  • SDS - PAGE