بر اساس نویسندگان

آ

 • آمقی رودسری، علی [1] بخش تحقیق و توسعه، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 • آمقی رودسری، علی [1] بخش تحقیق و توسعه، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، سازمان تحقِقات، آموزش و ترویج کشاورزی(AREEO)، کرج، اِیران

ا

ب

پ

ت

ج

ح

خ

 • خانی، سعید [1] دانش آموخته دکتری حرفه‌ای، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
 • خانی، سعید [1] دانش آموخته دکتری حرفه ای دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، سنندج، ایران
 • خرمیان، بابک [1] بخش مامایی و بیماریهای تولید مثل، گروه آموزشی علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد

د

ر

س

ش

ص

 • صدرزاده، اوستا [1] گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد گرمسار، گرمسار، ایران.

ط

ع

غ

ف

 • فاضلی نسب، بهمن [2] دانشگاه زابل
 • فاضلی نسب، بهمن [1] گروه پژوهشی زراعت و اصلاح نباتات، پژوهشکده کشاورزی پژوهشگاه دانشگاه زابل
 • فرهادی، فرهاد [1] بخش تحقیق و توسعه، مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 • فرهادی، فرهاد [1] بخش تحقیق و توسعه، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، سازمان تحقِقات، آموزش و ترویج کشاورزی(AREEO)، کرج، اِیران

ق

ک

 • کریمی، سپیده [1] دانش آموخته ارشد میکروبیولوژی، گروه میکروبیولوژی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران
 • کوهدار، ولی اله [1] گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج.رجاءی شهر، کرج، ایران

م

 • مجدر لنگرودی، علی [1] دانش آموخته گروه بهداشت و کنتر کیفی مواد غذائی،دانشکده دامپزشکی،دانشگاه ارومیه،ارومیه،ایران
 • میر، رضا [1] اداره کل دامپزشکی استان سیستان و بلوچستان
 • میرزائی، مجتبی [1] دانش آموخته، دانشکده دامپزشکی، زابل، ایران
 • میرزائی، مجتبی [1] دانش آموخته دکتری دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه زابل
 • مرشد، ریما [1] گروه کشاورزی و دامپزشکی، بنیاد دانشنامه نگاری ایران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تهران، ایران
 • میرهزاری، معین [1] فارغ التحصیل دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد واحد بابل
 • مزارعی، ایوب [1] دانشگاه زابل
 • مزارعی، ایوب [1] کارشناسی ارشد گیاهان دارویی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل
 • مشاک، زهره [1] عضو هیات علمی و دانشیار گروه بهداشت مواد غذایی؛دانشکده دامپزشکی؛دانشگاه آزاد اسلامی کرج؛البرز؛ایران
 • مشاک، زهره [1] گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران
 • مقصودی، علی [1] گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل
 • مقصودی، علی [2] گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی؛ گروه بیوانفورماتیک، پژوهشکده زیست فناوری کشاورزی دانشگاه زابل
 • ممتاز، حسن [1] گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • ممتاز، حسن [1] گروه میکروبیولوژی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

ن

 • نجیمی، محسن [1] گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه زابل
 • نجیمی، محسن [1] گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • نوروزی، احسان [1] گروه بهداشت و کنترل مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران
 • نوروزیان، ایرج [1] استاد بازنشسته گروه جراحی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

ه

 • هرمزی، بهمن [1] کارشناس ارشد ژنتیک، اداره آموزش و پرورش زابل
 • هرمزی، بهمن [1] کارشناس ارشد ژنتیک، اداره آموزش و پرورش زابل، زابل، ایران
 • هوشیاری، عارف [1] بخش تحقیق و توسعه، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 • هوشیاری، عارف [1] بخش تحقیق و توسعه، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، سازمان تحقِقات، آموزش و ترویج کشاورزی(AREEO)، کرج، اِیران

ی