بر اساس نویسندگان

آ

 • آقاجانی، امین [1] دانشجوی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گرگان
 • آمقی رودسری، علی [1] بخش تحقیق و توسعه، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، سازمان تحقِقات، آموزش و ترویج کشاورزی(AREEO)، کرج، اِیران
 • آمقی رودسری، علی [1] بخش تحقیق و توسعه، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

ا

ب

پ

ت

ج

ح

خ

 • خانی، سعید [1] دانش آموخته دکتری حرفه‌ای، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
 • خانی، سعید [1] دانش آموخته دکتری حرفه ای دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، سنندج، ایران
 • خرمیان، بابک [1] بخش مامایی و بیماریهای تولید مثل، گروه آموزشی علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد

د

ر

 • راسخ، مهدی [1] گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه زابل
 • راشکی، زهرا [1] استادیار گروه میکروب شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زابل
 • راشکی، زهرا [1] استادیار میکروبیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران
 • راشکی، زهرا [1] گروه میکروب شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زابل
 • راشکی قلعه‌نو، زهرا [1] استادیار گروه میکروب‌شناسی، دانشگاه علوم پزشکی زابل
 • رحیمی، ابراهیم [1] گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد شهرکرد، ایران
 • رضالو، منیژه [1] دانش‌اموخته کارشناسی ارشد بهداشت و کنترل مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران
 • رنجبر، محمد مهدی [1] موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی کرج، ایران
 • رنجبر، محمدمهدی [1] مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، کرج
 • رهنما، محمد [1] دانشیار دانشکده دامپزشکی، دانشگاه زابل
 • رهنما، محمد [1] گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه زابل
 • روح افزا، آرمان [1] گروه دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد واحد شهرکرد، شهرکرد، ایران.
 • رودکی سروندانی، محمدرضا [1] عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان و دانشجوی دکترای حرفه‌ای دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
 • روشنی، جواد [1] گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی کرج
 • ریواز، شهلا [1] موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، کرج

ز

 • زین ساز، پانیذ [1] گروه علوم و صنایع غذایی، واحد ممقان، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

س

ش

ص

 • صدرزاده، اوستا [1] گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد گرمسار، گرمسار، ایران.

ط

ظ

 • ظهوریان، ندا [1] گروه علوم و صنایع غذایی، واحد ممقان، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

ع

غ

 • غلامی آهنگران، مجید [1] دانشیار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، واحد شهرکرد، دانشگاه آراد اسلامی، شهرکرد، ایران.
 • غلامی آهنگران، مجید [1] دانشیار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.
 • غنی ئی، ابوالفضل [1] گروه بیماریهای طیور، دانشکده ی دامپزشکی، دانشگاه ارومیه
 • غنی ئی، ابوالفضل [1] گروه بیماریهای طیور، دانشکده ی دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

ف

 • فاضلی نسب، بهمن [4] گروه پژوهشی زراعت و اصلاح نباتات، پژوهشکده کشاورزی، دانشگاه زابل
 • فاضلی نسب، بهمن [1] مربی گروه پژوهشی زراعت و اصلاح نباتات، پژوهشکده کشاورزی، دانشگاه زابل
 • فتحی، عزت اله [1] استادیار بخش بیماری‌های طیور، دانشکده دامپزشکی، واحد شهرکرد،دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.
 • فرهادی، فرهاد [1] بخش تحقیق و توسعه، مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 • فرهادی، فرهاد [1] بخش تحقیق و توسعه، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، سازمان تحقِقات، آموزش و ترویج کشاورزی(AREEO)، کرج، اِیران
 • فلاحی، روزبه [1] دانشیار مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

ق

ک

 • کدایی، وحیده [1] دانش آموخته ژنتیک، دانشکده علوم دانشگاه زابل
 • کریمی، سپیده [1] دانش آموخته ارشد میکروبیولوژی، گروه میکروبیولوژی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران
 • کریمی، سپیده [1] دانش آموخته میکروبیولوژی، گروه میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
 • کریمی، غلامرضا [1] مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی، کرج
 • کریمیان، محمدعلی [1] مربی گروه پژوهشی زراعت و اصلاح نباتات، پژوهشکده کشاورزی، دانشگاه زابل
 • کلانتری، آرمین [1] کارشناس ارشد/موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، کرج
 • کوهدار، ولی اله [1] استادیار گروه بهداشت و کنترل مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • کوهدار، ولی اله [1] گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

گ

م

 • مجدر لنگرودی، علی [1] دانش آموخته گروه بهداشت و کنترل مواد غذائی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه
 • محمدی، مازیار [1] دانش‌آموخته دانشکده دامپزشکی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.
 • مرشد، ریما [1] گروه کشاورزی و دامپزشکی، بنیاد دانشنامه نگاری ایران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تهران، ایران
 • مزارعی، ایوب [1] کارشناسی ارشد گیاهان دارویی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل
 • مشاک، زهره [1] دانشیار گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی کرج
 • مشاک، زهره [1] گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی کرج
 • مشاک، زهره [1] گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران
 • مشایخ نیا، محمد جواد [1] عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان و دانشجوی دکترای حرفه‌ای دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
 • مقصودی، علی [1] گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل
 • مقصودی، علی [2] گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی؛ گروه بیوانفورماتیک، پژوهشکده زیست فناوری کشاورزی دانشگاه زابل
 • ملایری، فردین علی [1] دانشکده پزشکی، گروه بیوشیمی، دانشگاه علوم پزشکی زابل
 • ممتاز، حسن [1] استاد گروه میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
 • ممتاز، حسن [1] گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • ممتاز، حسن [1] گروه میکروبیولوژی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران
 • میر، رضا [1] اداره کل دامپزشکی استان سیستان و بلوچستان
 • میرزائی، مجتبی [1] دانش آموخته، دانشکده دامپزشکی، زابل، ایران
 • میرزائی، مجتبی [1] دانش آموخته دکتری دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه زابل
 • میرهزاری، معین [1] فارغ التحصیل دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد واحد بابل
 • میری، کیاندخت [1] دانش آموخته دکتری عمومی دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه زابل
 • میریان، سید جلال [1] مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی، کرج

ن

ه

 • هرمزی، بهمن [1] کارشناس ارشد ژنتیک، اداره آموزش و پرورش زابل
 • هرمزی، بهمن [1] کارشناس ارشد ژنتیک، اداره آموزش و پرورش زابل، زابل، ایران
 • هوشیاری، عارف [1] بخش تحقیق و توسعه، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، سازمان تحقِقات، آموزش و ترویج کشاورزی(AREEO)، کرج، اِیران
 • هوشیاری، عارف [1] بخش تحقیق و توسعه، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

ی