نویسنده = رحیمی، ابراهیم
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی میزان شیوع و مقاومت آنتی بیوتیکی اسینتوباکتر بومانی جداسازی شده از تخم مرغ بومی و صنعتی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 35-43

10.35066/J040.2018.603

زهرا حصیری؛ ابراهیم رحیمی؛ حسن ممتاز؛ آرمان روح افزا