نویسنده = آقاجانی، امین
تعداد مقالات: 1
1. ویژگی‌های اپیدمیولوژیک موارد هاری انسانی ارجاع داده شده به مرکز بهداشت شهرستان ساری طی سال‌های 1391 تا 1396

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 26-35

10.35066/J040.2019.815

سید محمد حسینی؛ محمد اسدی ایرایی؛ محمد مهدی یزدانی رستم؛ محمد جواد مشایخ نیا؛ محمدرضا رودکی سروندانی؛ امین آقاجانی