دوره و شماره: دوره 5، شماره 1، تیر 1401 

مقاله پژوهشی

بررسی حضور استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی‌سیلین (MRSA) حامل انواع ژن mec در جدایه‌های مسبب ورم پستان تحت بالینی گاو

صفحه 1-12

10.22034/nfvm.2022.333048.1130

مهری امینی کمرودی؛ غلامرضا هاشمی تبار؛ مهدی عسکری بدوئی؛ بابک خرمیان؛ حمیده کلاته رحمانی