دوره و شماره: دوره 5، شماره 1، تیر 1401 

مقاله پژوهشی

بررسی حضور استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی‌سیلین (MRSA) حامل انواع ژن mec در جدایه‌های مسبب ورم پستان تحت بالینی گاو

صفحه 1-12

10.22034/nfvm.2022.333048.1130

مهری امینی کمرودی؛ غلامرضا هاشمی تبار؛ مهدی عسکری بدوئی؛ بابک خرمیان؛ حمیده کلاته رحمانی


مقایسه دو روش خالص‌سازی بتا توکسین کلستریدیوم پرفرنژنس تیپ B

صفحه 85-95

10.22034/nfvm.2022.337525.1135

راضیه جعفری خوشن آبادی؛ محسن فتحی نجفی؛ محمد مومن هروی؛ محمدرضا بزرگمهر


مقاله مروری

راهکارهای مبارزه با سموم قارچی به روش‌های زیستی در صنعت دام و طیور

صفحه 108-131

10.22034/nfvm.2022.344200.1142

مرضیه حاج محمدی؛ احسان کریمی؛ پریسا شکریزدان؛ احسان اسکوئیان؛ محمد فاصله جهرمی؛ مجتبی معین جهرمی؛ رضا نورا


مقاله پژوهشی

مقایسه اثرات تغییرات هیستوپاتولوژیک ایجاد شده توسط ژنوتیپ‌هایVII.2 و VII.1.1 ویروس‎ نیوکاسل در جوجه‌های SPFو تجاری تخم‌گذار

صفحه 132-146

10.22034/nfvm.2022.323153.1120

آرش قلیانچی لنگرودی؛ حمیده نجفی؛ نیوشا حاجی زمانی؛ ناصر صدری؛ زهرا ضیافتی کافی؛ علی هژبر راجعونی؛ شبنم آقاجان تبار؛ محمد عبدالشاه؛ حسین حسینی