دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، شهریور 1397 (بهار و تابستان 1397) 
بررسی میزان شیوع انگل های خونی در گاوهای شهرستان تربت جام در سال 1394

صفحه 19-24

10.35066/J040.2018.165

جعفر حسین زاده مرزناکی؛ محمدرضا یوسفی؛ معین میرهزاری؛ عبدالهانی شجاعی


مطالعه کمی و کیفی آنتی بادی IgY طیور بدست آمده از تخم برخی پرندگان اهلی و زینتی

صفحه 62-69

10.35066/J040.2018.683

محمد مهدی رنجبر؛ محمد حسین بنی طبا بیدگلی؛ سعید عالمیان؛ نوید داداش پور دواچی


ارزیابی واکسن تهیه‌شده از باکتری کشته‌شده Vibrio fluvialis در مرغ تخم‌گذار نژاد هایلاین W36

صفحه 79-87

10.35066/J040.2018.627

مجتبی میرزائی؛ محسن نجیمی؛ محمد جهانتیغ؛ فیروز ابراهیمی؛ عباس جمشیدیان؛ نرجس حسن فخرآبادی