اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر تقی زهرائی صالحی

میکروب شناسی و ایمنی شناسی گروه میکروبیولوژی و ایمنولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/tsalehi/?lang=fa-ir
tsalehiut.ac.ir
0000-0002-5665-5757

h-index: 15  

سردبیر اجرایی

دکتر احمد راشکی

میکروبیولوژی و ژنتیک مولکولی گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه زابل

ah_rashkiusal.es

مدیر مسئول

دکتر داریوش سعادتی

‍اپیدمیولوژی دامپزشکی گروه تغذیه و اصلاح نژاد دام، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه زابل

saadatdariushuoz.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر افشین آخوندزاده بستی

بهداشت مواد غذایی گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/homepage/aakhond/?ac=article
aakhondut.ac.ir
0000-0001-7710-8966

دکتر محمد بکائیان

باکتری شناسی پزشکی دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

pms.zaums.ac.ir/?fkeyid=&siteid=135&fkeyid=&siteid=135&pageid=21181
bokaeian.mgmail.com

دکتر مصطفی پیغمبری

میکروبیولوژی و ایمنولوژی گروه بیماری های طیور، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران

mpeighamut.ac.ir

دکتر محمد جهانتیغ

بهداشت و بیماری های طیور گروه علوم بالینی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه زابل

mjahantigyahoo.com

دکتر سعید حسین زاده

بهداشت مواد غذایی گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شیراز

www.researchgate.net/profile/Saeid_Hosseinzadeh2
hosseinzadehshirazu.ac.ir

دکتر محمد خلیلی

میکروبیولوژی گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

mdkhalilyuk.ac.ir

دکتر احمد راشکی

میکروبیولوژی و ژنتیک مولکولی گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه زابل

ah_rashkiusal.es
0000-0003-0874-869X

دکتر محمد رهنما

بهداشت مواد غذایی گروه تغذیه و اصلاح نژاد دام، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه زابل

dr_m_rahnamayahoo.com

دکتر تقی زهرائی صالحی

میکروب شناسی و ایمنی شناسی گروه میکروبیولوژی و ایمنی شناسی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/tsalehi/?lang=fa-ir
tsalehiut.ac.ir
0000-0002-5665-5757

دکتر محمد طباطبایی

میکروبیولوژی گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شیراز

mtabatabaei2003yahoo.co.uk

دکتر محمدرضا محزونیه

میکروب شناسی و ایمنی شناسی گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد

www.sku.ac.ir/~mahzounieh
mahzouniehvet.sku.ac.ir

دکتر رضا هاشمی تبار

بیوتکنولوژی گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد

hashemitum.ac.ir

ویراستار انگلیسی

مهندس مسلم فتح اللهی

زبان انگلیسی مربی گروه زبان انگلیسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه زابل

m.fatollahiuoz.ac.ir

طراح جلد

مهندس فاطمه قمری

مربی گروه مرمت آثار تاریخی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه زابل

fateme.ghamariuoz.ac.ir

کارشناس نشریه

مهندس حبیب دهمرده

اگرواکولوژی کارشناس نشریه

h.dahmardeh356gmail.com

گرافیست

حمید رضا حسینی

بیوانفورماتیک پژوهشیار، معاونت پژوهش و فناوری، دانشگاه زابل، زابل، ایران

hamidrezahosseini1994yahoo.com