تازه ها در میکروب شناسی دامپزشکی (NFVM) - واژه نامه اختصاصی