تازه ها در میکروب شناسی دامپزشکی (NFVM) - اصول اخلاقی انتشار مقاله