تازه ها در میکروب شناسی دامپزشکی (NFVM) - اخبار و اعلانات