نویسنده = سید عبدل حبیبی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی خاصیت ضد باکتریایی(in vitro) برخی گیاهان دارویی بر جدایه های بیماری زای استرپتوکوکوس اینیایی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 36-46

10.35066/J040.2018.707

سید عبدل حبیبی؛ مهدی سلطانی؛ سهراب احمدی وند؛ علی طاهری میرقائد