نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آربوویروس‌ها مروری سیستماتیک بر پراکنش ویروس اشمالنبرگ در ایران و کشورهای همسایه [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 24-34]
 • آلوئه‏ورا بررسی تأثیر ضد ‌میکروبی عصاره‌های الکلی آلوئه‏ورا، بابونه‌ آلمانی و نعناع ‌فلفلی به‌عنوان نگهدارنده طبیعی شیر پاستوریزه [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 47-59]
 • آنتی‌بادی بررسی شیوع سرمی توکسوپلاسموز درکرمانشاه، یک مطالعه تفکیکی مقطعی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 45-55]
 • آویشن شیرازی بررسی فعالیت ضد میکروبی عطرمایه‌ی زیره سبز، شوید، رازیانه، آویشن شیرازی و نعناع فلفلی بر روی اشریشیاکلی جدا شده از مدفوع طیور [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 10-23]

ا

 • استرپتوکوکوس اکوئی تحت‌گونه زواپیدمیکوس تعیین میزان شیوع استرپتوکوکوس اکوئی تحت‌گونه زواپیدمیکوس در جنین‌های سقط شده مادیان به روش مولکولی [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 60-67]
 • اسهال ویروسی مروری بر بیماری و شیوع ویروس اسهال ویروسی گاو (Bovine Viral Diarrhea Virus) در ایران [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 96-108]
 • اسهال ویروسی گاوان مروری بر عوامل ویروسی سقط جنین گاو در ایران [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 35-44]
 • اشریشیاکلی تاثیر سیر تازه در جیره روی جمعیت اشریشیاکلی روده و برخی از فاکتورهای بیوشیمیایی سرم در جوجه‌های گوشتی [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 31-38]
 • اشریشیاکلی بررسی فعالیت ضد میکروبی عطرمایه‌ی زیره سبز، شوید، رازیانه، آویشن شیرازی و نعناع فلفلی بر روی اشریشیاکلی جدا شده از مدفوع طیور [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 10-23]
 • الایزا بررسی سرولوژیکی نئوسپورا کانینوم در بزهای مرغز ماده سقز، کردستان [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 68-76]
 • انگل خارجی مروری بر کنترل و درمان جرب قرمز طیور (Dermanyssus gallinae) [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 68-87]
 • ایران بررسی ژنوتیپ و مشخصه‌های ملکولی سویه‌های ویروس نکروز عفونی پانکراس شناسایی شده در برخی مزارع قزل‌آلای کشور [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 21-30]
 • ایران مروری سیستماتیک بر پراکنش ویروس اشمالنبرگ در ایران و کشورهای همسایه [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 24-34]
 • ایران مروری بر عوامل ویروسی سقط جنین گاو در ایران [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 35-44]
 • ایران مروری بر بیماری و شیوع ویروس اسهال ویروسی گاو (Bovine Viral Diarrhea Virus) در ایران [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 96-108]

ب

 • بابونه‌آلمانی بررسی تأثیر ضد ‌میکروبی عصاره‌های الکلی آلوئه‏ورا، بابونه‌ آلمانی و نعناع ‌فلفلی به‌عنوان نگهدارنده طبیعی شیر پاستوریزه [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 47-59]
 • باکتری اسید لاکتیک تأثیر محلول روئی عاری از سلول Lactobacillus reuteri بر میزان رشد گونه توکسین‌زای قارچ Fusarium oxysporum در آزمایشگاه [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 11-20]
 • باکتری بیماری‌زا اثرات ضد میکروبی عصاره‌های هندوانه ابوجهل و کلپوره بر برخی باکتری‌های بیماری‌زای [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 1-10]
 • بز مرغز بررسی سرولوژیکی نئوسپورا کانینوم در بزهای مرغز ماده سقز، کردستان [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 68-76]
 • بیرجند بررسی مولکولی تب خونریزی دهنده کریمه کنگو در ناقلین کنه‌ای درمناطق روستایی شرق ایران [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 1-9]

ت

 • تب خونریزی دهنده کریمه کنگو بررسی مولکولی تب خونریزی دهنده کریمه کنگو در ناقلین کنه‌ای درمناطق روستایی شرق ایران [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 1-9]
 • ترکیبات ضد کنه مروری بر کنترل و درمان جرب قرمز طیور (Dermanyssus gallinae) [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 68-87]
 • تری‌گلیسرید اثر مکمل فایتوژنیک برجمعیت میکروبی، برخی فراسنجه‌های خونی و پاسخ ایمنی جوجه‌های گوشتی تحت تنش گرمایی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 56-67]
 • تنش گرمایی اثر مکمل فایتوژنیک برجمعیت میکروبی، برخی فراسنجه‌های خونی و پاسخ ایمنی جوجه‌های گوشتی تحت تنش گرمایی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 56-67]
 • توکسوپلاسما گوندی بررسی شیوع سرمی توکسوپلاسموز درکرمانشاه، یک مطالعه تفکیکی مقطعی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 45-55]
 • توکسوپلاسموز بررسی شیوع سرمی توکسوپلاسموز درکرمانشاه، یک مطالعه تفکیکی مقطعی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 45-55]

ج

 • جرب قرمز مروری بر کنترل و درمان جرب قرمز طیور (Dermanyssus gallinae) [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 68-87]
 • جمعیت میکروبی اثر مکمل فایتوژنیک برجمعیت میکروبی، برخی فراسنجه‌های خونی و پاسخ ایمنی جوجه‌های گوشتی تحت تنش گرمایی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 56-67]
 • جوجه‌های گوشتی تاثیر سیر تازه در جیره روی جمعیت اشریشیاکلی روده و برخی از فاکتورهای بیوشیمیایی سرم در جوجه‌های گوشتی [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 31-38]
 • جوجه‌های گوشتی اثر مکمل فایتوژنیک برجمعیت میکروبی، برخی فراسنجه‌های خونی و پاسخ ایمنی جوجه‌های گوشتی تحت تنش گرمایی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 56-67]

ح

 • حداقل غلظت کشندگی اثرات ضد میکروبی عصاره‌های هندوانه ابوجهل و کلپوره بر برخی باکتری‌های بیماری‌زای [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 1-10]
 • حداقل غلظت مهارکنندگی اثرات ضد میکروبی عصاره‌های هندوانه ابوجهل و کلپوره بر برخی باکتری‌های بیماری‌زای [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 1-10]

خ

 • خاورمیانه مروری سیستماتیک بر پراکنش ویروس اشمالنبرگ در ایران و کشورهای همسایه [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 24-34]

د

 • درمانیسوس‌ گالینه مروری بر کنترل و درمان جرب قرمز طیور (Dermanyssus gallinae) [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 68-87]

ر

 • رازیانه بررسی فعالیت ضد میکروبی عطرمایه‌ی زیره سبز، شوید، رازیانه، آویشن شیرازی و نعناع فلفلی بر روی اشریشیاکلی جدا شده از مدفوع طیور [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 10-23]
 • راینوتراکئیت عفونی گاوان مروری بر عوامل ویروسی سقط جنین گاو در ایران [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 35-44]
 • روترین تأثیر محلول روئی عاری از سلول Lactobacillus reuteri بر میزان رشد گونه توکسین‌زای قارچ Fusarium oxysporum در آزمایشگاه [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 11-20]

ز

 • زیره سبز بررسی فعالیت ضد میکروبی عطرمایه‌ی زیره سبز، شوید، رازیانه، آویشن شیرازی و نعناع فلفلی بر روی اشریشیاکلی جدا شده از مدفوع طیور [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 10-23]

س

 • سقز بررسی سرولوژیکی نئوسپورا کانینوم در بزهای مرغز ماده سقز، کردستان [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 68-76]
 • سقط جنین تعیین میزان شیوع استرپتوکوکوس اکوئی تحت‌گونه زواپیدمیکوس در جنین‌های سقط شده مادیان به روش مولکولی [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 60-67]
 • سقط ویروسی گاوان مروری بر عوامل ویروسی سقط جنین گاو در ایران [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 35-44]
 • سوش‌های استاندارد باکتریایی بررسی تاثیر نانو کمپلکس قارچ و مس بر روی باکتری های ایجاد کننده ی عفونت بیمارستانی [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 39-46]
 • سیر تاثیر سیر تازه در جیره روی جمعیت اشریشیاکلی روده و برخی از فاکتورهای بیوشیمیایی سرم در جوجه‌های گوشتی [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 31-38]

ش

 • شوید بررسی فعالیت ضد میکروبی عطرمایه‌ی زیره سبز، شوید، رازیانه، آویشن شیرازی و نعناع فلفلی بر روی اشریشیاکلی جدا شده از مدفوع طیور [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 10-23]
 • شیر پاستوریزه بررسی تأثیر ضد ‌میکروبی عصاره‌های الکلی آلوئه‏ورا، بابونه‌ آلمانی و نعناع ‌فلفلی به‌عنوان نگهدارنده طبیعی شیر پاستوریزه [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 47-59]
 • شیوع مروری بر بیماری و شیوع ویروس اسهال ویروسی گاو (Bovine Viral Diarrhea Virus) در ایران [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 96-108]
 • شیوع سرمی بررسی شیوع سرمی توکسوپلاسموز درکرمانشاه، یک مطالعه تفکیکی مقطعی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 45-55]

ط

 • طیور مروری بر کنترل و درمان جرب قرمز طیور (Dermanyssus gallinae) [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 68-87]

ع

 • عصاره اتانولی بررسی تأثیر ضد ‌میکروبی عصاره‌های الکلی آلوئه‏ورا، بابونه‌ آلمانی و نعناع ‌فلفلی به‌عنوان نگهدارنده طبیعی شیر پاستوریزه [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 47-59]
 • عفونت بیمارستانی بررسی تاثیر نانو کمپلکس قارچ و مس بر روی باکتری های ایجاد کننده ی عفونت بیمارستانی [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 39-46]

ف

 • فاکتورهای بیوشیمیایی تاثیر سیر تازه در جیره روی جمعیت اشریشیاکلی روده و برخی از فاکتورهای بیوشیمیایی سرم در جوجه‌های گوشتی [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 31-38]
 • فعالیت ضد میکروبی اثرات ضد میکروبی عصاره‌های هندوانه ابوجهل و کلپوره بر برخی باکتری‌های بیماری‌زای [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 1-10]
 • فعالیت ضدمیکروبی بررسی تأثیر ضد ‌میکروبی عصاره‌های الکلی آلوئه‏ورا، بابونه‌ آلمانی و نعناع ‌فلفلی به‌عنوان نگهدارنده طبیعی شیر پاستوریزه [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 47-59]
 • فوزاریم تأثیر محلول روئی عاری از سلول Lactobacillus reuteri بر میزان رشد گونه توکسین‌زای قارچ Fusarium oxysporum در آزمایشگاه [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 11-20]
 • فیلوژنی بررسی ژنوتیپ و مشخصه‌های ملکولی سویه‌های ویروس نکروز عفونی پانکراس شناسایی شده در برخی مزارع قزل‌آلای کشور [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 21-30]

ق

 • قارچ گانودرما لوسیدوم بررسی تاثیر نانو کمپلکس قارچ و مس بر روی باکتری های ایجاد کننده ی عفونت بیمارستانی [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 39-46]
 • قزل‌آلا بررسی ژنوتیپ و مشخصه‌های ملکولی سویه‌های ویروس نکروز عفونی پانکراس شناسایی شده در برخی مزارع قزل‌آلای کشور [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 21-30]

ک

 • کردستان بررسی سرولوژیکی نئوسپورا کانینوم در بزهای مرغز ماده سقز، کردستان [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 68-76]
 • کنه سخت بررسی مولکولی تب خونریزی دهنده کریمه کنگو در ناقلین کنه‌ای درمناطق روستایی شرق ایران [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 1-9]
 • کورینه باکتریوم پسودوتوبرکلوزیس بررسی فنوتیپی مقاومت آنتی‌بیوتیکی در جدایه‌های کورینه باکتریوم سودو‌توبرکلوزیس جدا شده از گوسفندان مبتلا به لنفادنیت پنیری شهرستان بینالود مشهد [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 88-95]

گ

 • گاو مروری بر بیماری و شیوع ویروس اسهال ویروسی گاو (Bovine Viral Diarrhea Virus) در ایران [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 96-108]
 • گلیسرول تأثیر محلول روئی عاری از سلول Lactobacillus reuteri بر میزان رشد گونه توکسین‌زای قارچ Fusarium oxysporum در آزمایشگاه [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 11-20]

ل

 • لنفادنیت پنیری بررسی فنوتیپی مقاومت آنتی‌بیوتیکی در جدایه‌های کورینه باکتریوم سودو‌توبرکلوزیس جدا شده از گوسفندان مبتلا به لنفادنیت پنیری شهرستان بینالود مشهد [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 88-95]

م

 • مادیان تعیین میزان شیوع استرپتوکوکوس اکوئی تحت‌گونه زواپیدمیکوس در جنین‌های سقط شده مادیان به روش مولکولی [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 60-67]
 • مایکوتوکسین تأثیر محلول روئی عاری از سلول Lactobacillus reuteri بر میزان رشد گونه توکسین‌زای قارچ Fusarium oxysporum در آزمایشگاه [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 11-20]
 • مقاومت آنتی‌بیوتیکی بررسی فنوتیپی مقاومت آنتی‌بیوتیکی در جدایه‌های کورینه باکتریوم سودو‌توبرکلوزیس جدا شده از گوسفندان مبتلا به لنفادنیت پنیری شهرستان بینالود مشهد [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 88-95]
 • مکمل فایتوژنیک اثر مکمل فایتوژنیک برجمعیت میکروبی، برخی فراسنجه‌های خونی و پاسخ ایمنی جوجه‌های گوشتی تحت تنش گرمایی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 56-67]

ن

 • نئوسپورا کانینوم بررسی سرولوژیکی نئوسپورا کانینوم در بزهای مرغز ماده سقز، کردستان [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 68-76]
 • نانو ذرات مس بررسی تاثیر نانو کمپلکس قارچ و مس بر روی باکتری های ایجاد کننده ی عفونت بیمارستانی [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 39-46]
 • نعناع فلفلی بررسی فعالیت ضد میکروبی عطرمایه‌ی زیره سبز، شوید، رازیانه، آویشن شیرازی و نعناع فلفلی بر روی اشریشیاکلی جدا شده از مدفوع طیور [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 10-23]

و

 • واکنش زنجیره‌ای پلیمراز معکوس بررسی مولکولی تب خونریزی دهنده کریمه کنگو در ناقلین کنه‌ای درمناطق روستایی شرق ایران [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 1-9]
 • ویروس اشمالنبرگ مروری سیستماتیک بر پراکنش ویروس اشمالنبرگ در ایران و کشورهای همسایه [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 24-34]