نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آزمون‌های میکروبی و شیمیایی مقایسه خصوصیات میکروبی و شیمیایی گوشت شترمرغ در کشتار سنتی و صنعتی [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 63-75]
 • آنتی‌بادی بررسی تغییرات تیتر آنتی‌بادی علیه بیماری نیوکاسل و آنفلوانزا در زرده تخم‌مرغ در دوره انکوباسیون و تاًثیر آن بر تکثیر داخل تخم‌مرغی ویروس‌ها [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 88-99]
 • آنتی بادی مطالعه کمی و کیفی آنتی بادی IgY طیور بدست آمده از تخم برخی پرندگان اهلی و زینتی [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 62-69]
 • آنتی‌بیوتیک بررسی اثرات ضد میکروبی عصاره‌های اتانولی، متانولی و اتیل استات کلپوره (Teocrum polium) بر روی استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از گوسفند [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 47-56]
 • آویشن ارزیابی خواص ضد میکروبی عصاره هیدرو الکلی 29 گیاه دارویی بر میکروب‌های اشریشیاکلی و استافیلوکوکوس [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 1-15]

ا

 • اجوانت فروند ارزیابی واکسن تهیه‌شده از باکتری کشته‌شده Vibrio fluvialis در مرغ تخم‌گذار نژاد هایلاین W36 [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 79-87]
 • اسانس زیره سبز مطالعه اثر فیلم ژلاتین و اسانس زیره سبز بر ویژگیهای میکروبی و ارگانولپتیکی فیله مرغ تحت شرایط یخچالی [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 51-61]
 • اسانس گیاهی بررسی خاصیت ضد باکتریایی(in vitro) برخی گیاهان دارویی بر جدایه های بیماری زای استرپتوکوکوس اینیایی [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 36-46]
 • استافیلوکوکوس اورئوس بررسی اثرات ضد میکروبی عصاره‌های اتانولی، متانولی و اتیل استات کلپوره (Teocrum polium) بر روی استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از گوسفند [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 47-56]
 • استافیلوکوکوس اورئوس شناسایی و تایپینگ استافیلوکوکوس اورئوس جداشده از موارد ورم پستان بالینی گاوی در شهرستان سنندج بر اساس آنالیز PCR-RFLPژن aroA [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 26-35]
 • استافیلوکوکوس اورئوس ارزیابی خاصیت ضد میکروبی عصاره‌ی هیدرو الکلی تعدادی گیاه دارویی بر طیفی از باکتری‌های گرم مثبت و گرم منفی [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 1-18]
 • استان چهارمحال و بختیاری تعیین عوامل بیماری‌زایی در ایزوله‌های کلبسیلا پنومونیه جداشده از اورام پستان گاو [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 25-34]
 • استان گلستان سالمونلوز در گله‌های طیور گوشتی استان گلستان: فراوانی، گروه های سرمی و الگوهای مقاومت دارویی جدایه‌های سالمونلا [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 70-78]
 • استخراج مطالعه کمی و کیفی آنتی بادی IgY طیور بدست آمده از تخم برخی پرندگان اهلی و زینتی [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 62-69]
 • استرپتوکوکوزیس بررسی خاصیت ضد باکتریایی(in vitro) برخی گیاهان دارویی بر جدایه های بیماری زای استرپتوکوکوس اینیایی [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 36-46]
 • اسینتوباکتر بومانی ارزیابی میزان شیوع و مقاومت آنتی بیوتیکی اسینتوباکتر بومانی جداسازی شده از تخم مرغ بومی و صنعتی [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 35-43]
 • اشریشیا کلی بررسی وضعیت میکروبی گوشت گوساله در کشتارگاه و برخی قصابی های استان تهران [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 16-25]
 • اشریشیا کلی تعیین گروه‌های فیلوژنتیک اشریشیا کلی‌های جدا شده از عفونت کلی‌باسیلوزیس طیور با استفاده از روش Multiplex-PCR [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 89-94]
 • اشریشیا کلی تعیین گروه‌های فیلوژنیک باکتری‌های اشریشیا کلی جدا شده از طیور گوشتی مبتلا به کلی‌باسیلوز در شهرستان زابل [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 100-106]
 • اشریشیاکلی ارزیابی خاصیت ضد میکروبی عصاره‌ی هیدرو الکلی تعدادی گیاه دارویی بر طیفی از باکتری‌های گرم مثبت و گرم منفی [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 1-18]
 • اشریشیاکلی یوروپاتوژنیک تفاوت دوگروه فیلوژنتیکی A و B2 سویه‌های اشریشیا کلی یوروپاتوژنیک از نظر توزیع ژن‌های حدت [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 95-101]
 • انتشار دیسک بررسی ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﺘﯽ‌ﺑﯿﻮﺗﯿﮑﯽ جدایه‌های کلبسیلاپنومونیه به‌دست آمده از ﻧﻤﻮﻧﻪ‌ﻫﺎی ﺑﺎلینی بیمارستان خاتم‌الانبیاء (ص) زاهدان [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 82-88]
 • انگل های خونی بررسی میزان شیوع انگل های خونی در گاوهای شهرستان تربت جام در سال 1394 [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 19-24]
 • ایران سالمونلوز در گله‌های طیور گوشتی استان گلستان: فراوانی، گروه های سرمی و الگوهای مقاومت دارویی جدایه‌های سالمونلا [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 70-78]
 • ایران مروری بر عوامل عفونی سقط جنین گوسفند و بز در ایران [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 102-113]

ب

 • باکتری ارزیابی خواص ضد میکروبی عصاره هیدرو الکلی 29 گیاه دارویی بر میکروب‌های اشریشیاکلی و استافیلوکوکوس [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 1-15]
 • بهبهان بررسی فراوانی گونه های ایمریایی و کریپتوسپوریدیایی در ماکیان بومی شهرستان بهبهان، جنوب غرب ایران. [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 57-62]
 • بومادران ارزیابی خواص ضد میکروبی عصاره هیدرو الکلی 29 گیاه دارویی بر میکروب‌های اشریشیاکلی و استافیلوکوکوس [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 1-15]

ت

 • تخم مرغ مطالعه کمی و کیفی آنتی بادی IgY طیور بدست آمده از تخم برخی پرندگان اهلی و زینتی [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 62-69]
 • تخم مرغ ارزیابی میزان شیوع و مقاومت آنتی بیوتیکی اسینتوباکتر بومانی جداسازی شده از تخم مرغ بومی و صنعتی [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 35-43]

ج

 • جنوب شرقی ایران بررسی فراوانی و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی سالمونلاهای جدا شده از سگ های بدون علائم کلینیکی در شهرستان زابل [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 44-50]

ح

 • حداقل غلظت مهارکنندگی بررسی اثرات ضد میکروبی عصاره‌های اتانولی، متانولی و اتیل استات کلپوره (Teocrum polium) بر روی استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از گوسفند [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 47-56]
 • حساسیت به آنتی‌بیوتیک مطالعه اثرات ضد میکروبی عصاره اتانولی گیاه علف مار بومی سیستان بر روی سالمونلا تیفی‌موریوم مقاوم به آنتی‌بیوتیک [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 107-114]

خ

 • خصوصیات میکروبی و ارگانولپتیکی مطالعه اثر فیلم ژلاتین و اسانس زیره سبز بر ویژگیهای میکروبی و ارگانولپتیکی فیله مرغ تحت شرایط یخچالی [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 51-61]

ر

 • رزماری ارزیابی خواص ضد میکروبی عصاره هیدرو الکلی 29 گیاه دارویی بر میکروب‌های اشریشیاکلی و استافیلوکوکوس [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 1-15]
 • رزماری ارزیابی خاصیت ضد میکروبی عصاره‌ی هیدرو الکلی تعدادی گیاه دارویی بر طیفی از باکتری‌های گرم مثبت و گرم منفی [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 1-18]

ز

 • زاهدان بررسی ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﺘﯽ‌ﺑﯿﻮﺗﯿﮑﯽ جدایه‌های کلبسیلاپنومونیه به‌دست آمده از ﻧﻤﻮﻧﻪ‌ﻫﺎی ﺑﺎلینی بیمارستان خاتم‌الانبیاء (ص) زاهدان [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 82-88]
 • زرده تخم بررسی تغییرات تیتر آنتی‌بادی علیه بیماری نیوکاسل و آنفلوانزا در زرده تخم‌مرغ در دوره انکوباسیون و تاًثیر آن بر تکثیر داخل تخم‌مرغی ویروس‌ها [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 88-99]

ژ

 • ژلاتین مطالعه اثر فیلم ژلاتین و اسانس زیره سبز بر ویژگیهای میکروبی و ارگانولپتیکی فیله مرغ تحت شرایط یخچالی [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 51-61]
 • ژن‌های حدت تفاوت دوگروه فیلوژنتیکی A و B2 سویه‌های اشریشیا کلی یوروپاتوژنیک از نظر توزیع ژن‌های حدت [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 95-101]

س

 • سالمونلا بررسی فراوانی و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی سالمونلاهای جدا شده از سگ های بدون علائم کلینیکی در شهرستان زابل [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 44-50]
 • سالمونلا سالمونلوز در گله‌های طیور گوشتی استان گلستان: فراوانی، گروه های سرمی و الگوهای مقاومت دارویی جدایه‌های سالمونلا [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 70-78]
 • سالمونلا بررسی وضعیت میکروبی گوشت گوساله در کشتارگاه و برخی قصابی های استان تهران [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 16-25]
 • سقط جنین مروری بر عوامل عفونی سقط جنین گوسفند و بز در ایران [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 102-113]
 • سگ بررسی فراوانی و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی سالمونلاهای جدا شده از سگ های بدون علائم کلینیکی در شهرستان زابل [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 44-50]
 • سنندج شناسایی و تایپینگ استافیلوکوکوس اورئوس جداشده از موارد ورم پستان بالینی گاوی در شهرستان سنندج بر اساس آنالیز PCR-RFLPژن aroA [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 26-35]
 • سیستان بررسی اثرات ضد میکروبی عصاره‌های اتانولی، متانولی و اتیل استات کلپوره (Teocrum polium) بر روی استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از گوسفند [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 47-56]

ش

 • شهرستان تربت جام بررسی میزان شیوع انگل های خونی در گاوهای شهرستان تربت جام در سال 1394 [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 19-24]

ط

 • طیور تعیین گروه‌های فیلوژنتیک اشریشیا کلی‌های جدا شده از عفونت کلی‌باسیلوزیس طیور با استفاده از روش Multiplex-PCR [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 89-94]
 • طیور تعیین گروه‌های فیلوژنیک باکتری‌های اشریشیا کلی جدا شده از طیور گوشتی مبتلا به کلی‌باسیلوز در شهرستان زابل [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 100-106]
 • طیور مطالعه اثرات ضد میکروبی عصاره اتانولی گیاه علف مار بومی سیستان بر روی سالمونلا تیفی‌موریوم مقاوم به آنتی‌بیوتیک [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 107-114]

ع

 • علف مار مطالعه اثرات ضد میکروبی عصاره اتانولی گیاه علف مار بومی سیستان بر روی سالمونلا تیفی‌موریوم مقاوم به آنتی‌بیوتیک [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 107-114]
 • عوامل عفونی مروری بر عوامل عفونی سقط جنین گوسفند و بز در ایران [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 102-113]

ف

 • فاکتورهای حدت تعیین عوامل بیماری‌زایی در ایزوله‌های کلبسیلا پنومونیه جداشده از اورام پستان گاو [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 25-34]
 • فعالیت ضد میکروبی بررسی اثرات ضد میکروبی عصاره‌های اتانولی، متانولی و اتیل استات کلپوره (Teocrum polium) بر روی استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از گوسفند [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 47-56]
 • فعالیت ضد میکروبی مطالعه اثرات ضد میکروبی عصاره اتانولی گیاه علف مار بومی سیستان بر روی سالمونلا تیفی‌موریوم مقاوم به آنتی‌بیوتیک [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 107-114]

ق

 • قزل آلا بررسی خاصیت ضد باکتریایی(in vitro) برخی گیاهان دارویی بر جدایه های بیماری زای استرپتوکوکوس اینیایی [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 36-46]
 • قصابی بررسی وضعیت میکروبی گوشت گوساله در کشتارگاه و برخی قصابی های استان تهران [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 16-25]

ک

 • کریپتوسپوریدیوم بررسی فراوانی گونه های ایمریایی و کریپتوسپوریدیایی در ماکیان بومی شهرستان بهبهان، جنوب غرب ایران. [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 57-62]
 • کشتار شترمرغ مقایسه خصوصیات میکروبی و شیمیایی گوشت شترمرغ در کشتار سنتی و صنعتی [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 63-75]
 • کشتارگاه بررسی وضعیت میکروبی گوشت گوساله در کشتارگاه و برخی قصابی های استان تهران [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 16-25]
 • کشتارگاه سنتی و صنعتی مقایسه خصوصیات میکروبی و شیمیایی گوشت شترمرغ در کشتار سنتی و صنعتی [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 63-75]
 • کلبسیلا پنومونیه تعیین عوامل بیماری‌زایی در ایزوله‌های کلبسیلا پنومونیه جداشده از اورام پستان گاو [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 25-34]
 • کلبسیلاپنومونیه بررسی ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﺘﯽ‌ﺑﯿﻮﺗﯿﮑﯽ جدایه‌های کلبسیلاپنومونیه به‌دست آمده از ﻧﻤﻮﻧﻪ‌ﻫﺎی ﺑﺎلینی بیمارستان خاتم‌الانبیاء (ص) زاهدان [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 82-88]
 • کلپوره بررسی اثرات ضد میکروبی عصاره‌های اتانولی، متانولی و اتیل استات کلپوره (Teocrum polium) بر روی استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از گوسفند [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 47-56]
 • کلی‌باسیلوز تعیین گروه‌های فیلوژنتیک اشریشیا کلی‌های جدا شده از عفونت کلی‌باسیلوزیس طیور با استفاده از روش Multiplex-PCR [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 89-94]
 • کلی‌باسیلوز تعیین گروه‌های فیلوژنیک باکتری‌های اشریشیا کلی جدا شده از طیور گوشتی مبتلا به کلی‌باسیلوز در شهرستان زابل [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 100-106]

گ

 • گاو بررسی میزان شیوع انگل های خونی در گاوهای شهرستان تربت جام در سال 1394 [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 19-24]
 • گاو های شیری بررسی مقایسه ای اثرات بالینی دو نوع تجاری Marbofloxacin روی ورم پستان بالینی E.coli در گاوهای شیری نژاد هلشتاین [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 76-81]
 • گروه فیلوژنتیک تعیین گروه‌های فیلوژنتیک اشریشیا کلی‌های جدا شده از عفونت کلی‌باسیلوزیس طیور با استفاده از روش Multiplex-PCR [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 89-94]
 • گروه فیلوژنیک تعیین گروه‌های فیلوژنیک باکتری‌های اشریشیا کلی جدا شده از طیور گوشتی مبتلا به کلی‌باسیلوز در شهرستان زابل [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 100-106]
 • گروه‌های فیلوژنتیک تفاوت دوگروه فیلوژنتیکی A و B2 سویه‌های اشریشیا کلی یوروپاتوژنیک از نظر توزیع ژن‌های حدت [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 95-101]
 • گله گوشتی سالمونلوز در گله‌های طیور گوشتی استان گلستان: فراوانی، گروه های سرمی و الگوهای مقاومت دارویی جدایه‌های سالمونلا [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 70-78]
 • گوسفند و بز مروری بر عوامل عفونی سقط جنین گوسفند و بز در ایران [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 102-113]
 • گوشت گوساله بررسی وضعیت میکروبی گوشت گوساله در کشتارگاه و برخی قصابی های استان تهران [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 16-25]
 • گوشت مرغ مطالعه اثر فیلم ژلاتین و اسانس زیره سبز بر ویژگیهای میکروبی و ارگانولپتیکی فیله مرغ تحت شرایط یخچالی [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 51-61]
 • گونه های آیمریا بررسی فراوانی گونه های ایمریایی و کریپتوسپوریدیایی در ماکیان بومی شهرستان بهبهان، جنوب غرب ایران. [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 57-62]
 • گیاهان دارویی مطالعه اثرات ضد میکروبی عصاره اتانولی گیاه علف مار بومی سیستان بر روی سالمونلا تیفی‌موریوم مقاوم به آنتی‌بیوتیک [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 107-114]

ل

 • لستریا مونوسیتوژنز ارزیابی خاصیت ضد میکروبی عصاره‌ی هیدرو الکلی تعدادی گیاه دارویی بر طیفی از باکتری‌های گرم مثبت و گرم منفی [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 1-18]

م

 • ماکیان بومی بررسی فراوانی گونه های ایمریایی و کریپتوسپوریدیایی در ماکیان بومی شهرستان بهبهان، جنوب غرب ایران. [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 57-62]
 • مرغ تخم‌گذار ارزیابی واکسن تهیه‌شده از باکتری کشته‌شده Vibrio fluvialis در مرغ تخم‌گذار نژاد هایلاین W36 [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 79-87]
 • مقاومت آنتی‌بیوتیکی ارزیابی میزان شیوع و مقاومت آنتی بیوتیکی اسینتوباکتر بومانی جداسازی شده از تخم مرغ بومی و صنعتی [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 35-43]
 • مقاومت آنتی‌بیوتیکی بررسی ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﺘﯽ‌ﺑﯿﻮﺗﯿﮑﯽ جدایه‌های کلبسیلاپنومونیه به‌دست آمده از ﻧﻤﻮﻧﻪ‌ﻫﺎی ﺑﺎلینی بیمارستان خاتم‌الانبیاء (ص) زاهدان [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 82-88]
 • مقاومت دارویی سالمونلوز در گله‌های طیور گوشتی استان گلستان: فراوانی، گروه های سرمی و الگوهای مقاومت دارویی جدایه‌های سالمونلا [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 70-78]
 • مورد ارزیابی خواص ضد میکروبی عصاره هیدرو الکلی 29 گیاه دارویی بر میکروب‌های اشریشیاکلی و استافیلوکوکوس [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 1-15]
 • مورد ارزیابی خاصیت ضد میکروبی عصاره‌ی هیدرو الکلی تعدادی گیاه دارویی بر طیفی از باکتری‌های گرم مثبت و گرم منفی [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 1-18]

ن

 • نگهداری یخچالی مطالعه اثر فیلم ژلاتین و اسانس زیره سبز بر ویژگیهای میکروبی و ارگانولپتیکی فیله مرغ تحت شرایط یخچالی [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 51-61]

و

 • ورم پستان بررسی مقایسه ای اثرات بالینی دو نوع تجاری Marbofloxacin روی ورم پستان بالینی E.coli در گاوهای شیری نژاد هلشتاین [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 76-81]
 • ورم پستان گاو تعیین عوامل بیماری‌زایی در ایزوله‌های کلبسیلا پنومونیه جداشده از اورام پستان گاو [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 25-34]
 • ورم پستان گاوی شناسایی و تایپینگ استافیلوکوکوس اورئوس جداشده از موارد ورم پستان بالینی گاوی در شهرستان سنندج بر اساس آنالیز PCR-RFLPژن aroA [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 26-35]
 • ویروس آنفلوانزای پرندگان بررسی تغییرات تیتر آنتی‌بادی علیه بیماری نیوکاسل و آنفلوانزا در زرده تخم‌مرغ در دوره انکوباسیون و تاًثیر آن بر تکثیر داخل تخم‌مرغی ویروس‌ها [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 88-99]
 • ویروس نیوکاس بررسی تغییرات تیتر آنتی‌بادی علیه بیماری نیوکاسل و آنفلوانزا در زرده تخم‌مرغ در دوره انکوباسیون و تاًثیر آن بر تکثیر داخل تخم‌مرغی ویروس‌ها [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 88-99]