داوران

بسمه تعالی

نظر به اینکه نشریه تازه ها در میکروب شناسی دامپزشکی قصد دارد حق الزحمه ای را برای داوری مقالات پرداخت نماید . از داوران محترم درخواست می شود که در حساب کاربری خود در این نشریه در قسمت داوری، شماره حساب بانک تجارت خود یا شماره شبا مربوط به سایر بانک ها را وارد نمایند. همچنین وارد کردن کد (شماره) ملی داوران هم در این خصوص الزامی است. ضمنا امکان پرداخت و زمان پرداخت حق الزحمه ها منوط به تامین بودجه از طرف دانشگاه زابل خواهد بود.

 

داوران نشریه تازه ها در میکروب شناسی دامپزشکی

ردیف

نام

نام خانوادگی

تحصیلات

رتبه علمی

سمت / سازمان

1

افشین

آخوندزاده بستی

دکترای تخصصی

استاد

گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران

2

امید

آذری

دکترای تخصصی

استاد

گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه کرمان

3

مهدی

آران

دکتری تخصصی

استادیار

گروه علوم باغبانی و فضای سبز، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه زابل

4

محمدرضا

آقچه لو

دکترای تخصصی

استادیار

گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه زابل

5

علیشا

اکیا

دکترای تخصصی

دانشیار

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کرمانشاه

6

آرش

امیدی

دکترای تخصصی

استاد

گروه بهداشت، بخش مدیریت بهداشت دام، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز

7

محمد

بکائیان

دکترای تخصصی

استاد

دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

8

محمدجواد

بهزادی شهربابک

دکترای تخصصی

استادیار

گروه علوم بالینی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه زابل

9

مهدی

پیرنیا

دکتری تخصصی

دانشیار

گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل

10

امید

تجربه کار

دکترای تخصصی

استادیار

گروه میکروبشناسی و ویروس شناسی، دانشکده پزشکی افضلی پور، دانشگاه علوم پزشکی کرمان

11

زکیه

تلمادره ای

دکترای تخصصی

دانشیار

گروه حشره شناسی و مبارزه با ناقلین، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران

12

فرشته

جاویدیان

دکترای تخصصی

 

13

عباس

جمشیدیان

دکترای تخصصی

استادیار

گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه زابل

14

محمد

جهانتیغ

دکترای تخصصی

دانشیار

گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه زابل

15

ابوالفضل

حاجی بمانی شورکی

دکترای تخصصی

استادیار

گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تبریز

16

محمد رضا

حاجی نژاد

دکترای تخصصی

دانشیار

گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه زابل

17

سعید

حسین زاده

دکترای تخصصی

استاد

گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شیراز

18

علیرضا

حقپرست

دکترای تخصصی

دانشیار

دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد

19

محمد

خلیلی

دکترای تخصصی

استاد

دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان

20

علی

خنجری

دکترای تخصصی

استادیار

استاد گروه بهداشت وکنترل مواد غذایی دانشگاه تهران

21

حمیده

خواجه

دکترای تخصصی

 

22

الهه

خواجه علی

دکترای تخصصی

استادیار

عضو هیات علمی

23

مریم

دادار

دکترای تخصصی

استادیار

موسسه سرم و اکسن سازی رازی

24

مهرناز

راد

دکترای تخصصی

دانشیار

دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد

25

مهدی

راسخ

دکترای تخصصی

استادیار

گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه زابل

26

احمد

راشکی

دکترای تخصصی

دانشیار

گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه زابل

27

زهرا

راشکی قلعه نو

دکترای تخصصی

گروه علوم پایه، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زابل

28

حسین

رامشینی

دکترای تخصصی

دانشیار

گروه آموزشی علوم زراعی و اصلاح نباتات، دانشگاه تهران

29

محمد

رجبلو

دکتری تخصصی

دانشگاه شیراز

30

محمد تقی

رحیمی

دکتری تخصص

استادیار

دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات پزشکی درمانی شاهرود

31

محمد

رفیعی  برزکی

دکترای پزشکی

مربی

بخش میکروب شناسی ، مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

32

محمد

رهنما

دکترای تخصصی

دانشیار

گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه زابل

33

تقی

زهرائی صالحی

دکتری تخصصی

استاد

گروه میکروبیولوژی و ایمنی شناسی، دانشکده دامپزشکی،؛ دانشگاه تهران

34

علی

سارانی

دکترای تخصصی

استادیار

علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه زابل

35

سعید

سالاری

دکترای تخصصی

استادیار

گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه زابل

36

خدیجه

سراوانی

دکترای تخصصی

 

37

داریوش

سعادتی

دکترای تخصصی

استادیار

گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه زابل

38

محمود

سلوکی

دکترای تخصصی

استاد

دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل

39

مجید

سیف

   

دانشگاه اصفهان

40

رضا

شرافتی چالشتری

دکترای تخصصی

دانشیار

گروه تغذیه دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان

41

شفیق

شفیعی

دکترای تخصصی

استادیار

گروه بهداشت  و کنترل مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد

42

سید کاظم

صباغ

دکترای تخصصی

دانشیار

گروه زیست شناسی، دانشگاه یزد

43

فرهاد

صفرپور دهکردی

دکترای تخصصی

استادیار

گروه بهداشت مواد غذایی و کنترل کیفی، دانشگاه تهران

44

محمد

طباطبایی

دکترای تخصصی

دانشیار

گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شیراز، شیراز

45

سعید

عالمیان

دکترای تخصصی

استادیار

رییس بخش تولید واکسن بروسلوز، موسسه تحقیقات واکسن وسرم سازی رازی

46

آیدین

عزیزپور

دکترای تخصصی

دانشیار

دانشیاربیماریهای طیور دانشگاه محقق اردبیلی

47

حکیم

عزیزی

دکترای تخصصی

استادیار

گروه علوم پایه، دانشگاه علوم پزشکی و خدامات بهداشتی درمانی زابل

48

مجید

علیپور

دکترای تخصصی

دانشیار

گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه زابل

49

داریوش

غریبی

دکترای تخصصی

دانشیار

دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز

50

مجید

غلامی آهنگران

دکترای تخصصی

گروه علوم درمانگاهی، بیماری های طیور، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آراد اسلامی، واحد شهرکرد

51

بهمن

فاضلی نسب

دکترای تخصصی

گروه پژوهشی بیوتکنولوژی، پژوهشکده کشاورزی، دانشگاه زابل

52

حسین

کاظمی مهرجردی

دکترای تخصصی

دانشیار

دانشگاه فردوسی مشهد

53

غلامرضا

کریمی

دکترای تخصصی

استادیار

گروه تحقیقات انگل شناسی موسسه رازی

54

مرتضی

کیوانلو

دکترای تخصصی

استادیار

گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان

55

مریم

گنجعلی

دکترای تخصصی

استادیار

گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه زابل

56

محمد

مؤذنی

دکترای تخصصی

گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی ، دانشگاه شیراز

57

محمدرضا

محزونیه

دکترای تخصصی

استاد

گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد

58

امید

مددگار

دکترای تخصصی

دانشیار

دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران

59

زهره

مشاک

دکترای تخصصی

دانشیار

گروه بهداشت و کنترل مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج

60

زهره

مشاک

دکترای تخصصی

دانشیار

عضو هیات علمی و دانشیار گروه بهداشت مواد غذایی؛دانشکده دامپزشکی؛دانشگاه آزاد اسلامی کرج

61

مهتا

مظاهری

دکترای پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی یزد

62

معین

مقدم

دکترای تخصصی

استادیار

دانشگاه اصفهان

63

علی

مقصودی

دکترای تخصصی

استادیار

گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی؛ گروه بیوانفورماتیک، پژوهشکده زیست فناوری کشاورزی دانشگاه زابل

64

علی اشرف

مهرابی

دکترای تخصصی

دانشیار

دانشگاه ایلام

65

منصور

میاحی

دکترای تخصصی

استاد

استاد  و رییس دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز

66

احمد

نازک تبار

دکترای تخصصی

استادیار

گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل

67

رضا

نبوی

دکترای تخصصی

دانشیار

گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه زابل

68

صدیقه

نبیان

دکترای تخصصی

استاد

گروه انگل شناسی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران

69

محسن

نجیمی

دکترای تخصصی

دانشیار

گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه زابل

70

بهار

نیری فسایی

دکتری تخصصی

دانشیار

گروه میکروبیولوژی و ایمنولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

71

حمید

واعظی

دکترای تخصصی

استادیار

 

72

علی

یوسفی

دکترای تخصصی

دانشیار

دانشگاه زنجان