مطالعه هیستوپاتولوژیکی ضایعات ریوی و شناسایی مولکولی پاستورلوز و مایکوپلاسموز در کشتارگاه فریمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده دامپزشکی، دانشگاه زابل، زابل، ایران.

2 گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

10.22034/nfvm.2022.317396.1111

چکیده

پاستورلوز و مایکوپلاسموز مهم‌ترین بیماری‌های تنفسی باکتریایی هستند که از لحاظ اقتصادی سبب کاهش تولید، کاهش وزن، افزایش میزان مرگ و میر در گله‌های گوسفندان شیری و گوشتی می‌شوند. این مطالعه جهت تعیین خصوصیات هیستوپاتولوژیکی و مولکولی ضایعات ریوی ایجاد شده توسط پاستورلوز و مایکوپلاسموز در گوسفندان کشتار شده در فریمان انجام شد. 4960 ریه از گوسفندان کشتار شده در کشتارگاه فریمان در سال‌های 1399-1398 جمع‌آوری شد. 90 ریه از 4960 (81/1 درصد) که از لحاظ ماکروسکوپی مشکوک به پنومونی بودند بررسی میکروسکوپی شدند. واکنش زنجیره پلیمراز جهت شناسایی مولکولی پاستورلا مولتی­سیدا و مایکوپلاسما اوی‌نومونیه انجام شد. همچنین، آنالیز آماری مربع کای انجام شد و داده‌ها توسط نرم‌افزار SPSS نسخه 20 آنالیز شدند. آنالیز مولکولی نشان‌دهنده 16 نمونه مثبت پاستورلا مولتی‌سیدا (032/0 درصد) بود اما مایکوپلاسما اوی‌نومونیه در تمامی نمونه‌ها منفی بود. در ارزیابی هیستوپاتولوژیکی، متداول‌ترین ضایعه، برونکوپنومونی چرکی بود (16/1 درصد). به‌علاوه، ارتباط آماری معنی‌داری بین سن، جنس و فصل با پاستورلا مولتی‌سیدا وجود نداشت (05/0 P> ). این یافته‌ها آشکار کرد که پاستورلا مولتی‌سیدا یکی از عوامل متداول مسبب پنومونی باکتریایی در گوسفندان کشتار شده در فریمان است و مشخصات هیستوپاتولوژیکی آن قابل توجه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Histopathological study of pulmonary lesions and molecular detection of pasteurellosis and mycoplasmosis in Fariman slaughter house

نویسندگان [English]

  • Manoochehr Hasanzadeh 1
  • Seyedeh Aida Davari 2
  • mohsen najimi 2
  • Abbas Jamshidian 2
1 Department of Veterinary Medicine, Faculty of Veterinary Medicine, University of Zabol, Zabol, Iran.
2 Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Zabol, Zabol, Iran.
چکیده [English]

The most economically significant bacterial pneumonias are pasteurellosis and mycoplasmosis as causative agents of reduction in production, weight loss, increasing mortality rates in dairy and fattening sheep herds. This study was conducted to determine the histopathological and molecular properties of lung lesions caused by pasteurellosis and mycoplasmosis in slaughtered sheep at Fariman. A total of 4960 lungs were collected from sheep slaughtered at Fariman abattoir in 2019-2020. 90 of 4960 (1.81%) lungs which were macroscopically suspected to be suffering from pneumonia were examined microscopically. The polymerase chain reaction test was carried out for molecular detection of Pasteurella multocida and Mycoplasma ovipneumonia. Furthermore, statistical analysis was performed using the Chi-square test and the data were analyzed by SPSS software version 20. The molecular analysis showed that 16 specimens (0.032%) were positive for P. multocida, but M. ovipneumonia was negative in all specimens. In the histopathological investigation, the most common lesion was suppurative bronchopneumonia (1.16%). In addition, there was no significant association between age, sex and season with P. multocida (P˃0.05). These findings revealed that P. multocida is one of the common cause of bacterial pneumonia in slaughtered sheep at Fariman and its histopathological characteristics are notable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pasteurella multocida
  • Mycoplasma ovipneumonia
  • Lung
  • Sheep