تازه ها در میکروب شناسی دامپزشکی (NFVM) - بانک ها و نمایه نامه ها