بررسی فراوانی تیلریا اکوئی در اسب‌های منطقه ورامین با روش‌های رنگ‌آمیزی و مولکولی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته رشته دکتری عمومی دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران

2 استادیار گروه آموزشی انگل‌شناسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

3 استادیار گروه آموزشی انگل‌شناسی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

10.22034/nfvm.2022.326240.1123

چکیده

تیلریا اکوئی تک‌یاخته‌ای از شاخه اپی‌کمپلکسا و خانواده تیلریده می‌باشد که در گذشته بابزیا اکوئی نامیده مـی‌شـد. این انگل عامل اصلی بیماری پیروپلاسموز اسب سانان (اسب، الاغ، گورخر و قاطر) است. این بیماری نه به خاطر گسترش سریع و اثرات مخرب بر روی اسب‌ها و مرگ و میر در موارد حاد بلکه به علت ضرر اقتصادی ناشی از ایجاد محدودیت‌های تجاری و ممنوعیت‌های مکانی در مناطقی که شیوع می‌یابد مورد توجه قرار گرفته است. در این مطالعه از 100 نمونه خون از اسب‌های چهار منطقه مختلف در ورامین جمع‌آوری شد و سپس با روش رنگ‌آمیزی و مولکولی از نظر آلودگی مورد بررسی قرار گرفت همچنین وجود آلودگی در گروه‌های مختلف سن، جنس، نژاد، نوع نگهداری و فعالیت بدنی در نرم‌افزار Excel 2010 جمع‌آوری و طبقه‌بندی شد و سپس با نرم‌افزار SPSS با شماره ورژن 25 و استفاده از آزمون مربع کای به تجزیه و تحلیل نتایج پرداخته شد. در این مطالعه 7 درصد آلودگی وجود داشت که لزوم توجه به این بیماری را برای دامپزشکان نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prevalence of Theileria equi in horses of Varamine's area by staining method and molecular method

نویسندگان [English]

  • Ali Asghar Shirazi 1
  • Nadia Taiefi Nasrabadi 2
  • Seyyed Reza Hosseini 3
1 D.V.M. Faculty of Veterinary Medicine, karaj branch, Islamic Azad University, karaj, Iran
2 Associate professor of Department of Pathobiology, karaj branch, Islamic Azad University, karaj, Iran
3 Associate professor of Department of Pathobiology, Shahrekord branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran
چکیده [English]

Theileria equi is a protozoan of the Apicomplexa phylum and the family Theileridae, before known as Babesia equi. This parasite is the main cause of equine piroplasmosis (horses, donkeys, zebras and mules). The disease has been noted not because of its rapid spread and devastating effects on horses and mortality in acute cases, but because of the economic losses caused by trade restrictions and limitations in areas where it is prevalent. In this study, blood samples were collected from 100 horses from four different regions in Varamin and then its result was investigated from the perspective of infection by stanining and molecular methods. Furthermore, the presence of infection in different groups including age, sex, breed, type of maintenance and bodily activity was collected and classified with the assistance of Excel 2010 software and afterwards we analyzed the data with SPSS software by version number 25 and also using chi-square test. Finally, we concluded that there was 7% contamination, which demonstrates that paying attention to this disease would be essential for veterinarians.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Theileria equi
  • horse
  • Varamin Region
  • staining method
  • molecular method