بررسی میزان شیوع ژن‌های tetA و اینتگرون کلاس یک در باکتری‌های اشریشیاکلی مقاوم به تتراسایکلین جداسازی شده از ضایعات بیماری کلی باسیلوز طیور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری حرفه‌ای دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

2 استاد، گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

3 دانشیار، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

10.22034/nfvm.2022.303979.1099

چکیده

از مدت‌ها قبل آنتی‌بیوتیک‌ها اولین خط دفاعی برای جلوگیری از عفونت اشریشیاکلی بودند، اما از آنجا که باکتری‌ها به‌طور فزاینده‌ای در برابر درمان مقاوم شده‌اند، قدرت خود را از دست داده‌اند. تحقیق حاضر با هدف بررسی مقاومت به تتراسایکلین‌ها و شیوع ژن‌های مقاومت tetA و اینتگرون کلاس یک در اشریشیاکلی جدا شده از جوجه‌های گوشتی مبتلا به کلی‌باسیلوز انجام شد. با انجام آزمایش آنتی‌بیوگرام در این مطالعه 96/6 درصد از جدایه‌های اشریشیاکلی مقاوم به یک یا هر دو آنتی‌بیوتیک داکسی سایکلین و تتراسایکلین بودند. نتایج آزمایش نشان داد 98/2 درصد از باکتری‌های اشریشیاکلی مقاوم به تتراسایکلین جداسازی شده از ضایعات بیماری کلی‌باسیلوز حامل tetA می‌باشند. میزان شیوع ژن اینتگرون کلاس یک 98/2 درصد می‌باشد. همچنین 96/5 درصد از جدایه‌های این باکتری حامل هر دو ژن اینتگرون کلاس یک و tetA می‌باشند. با در نظر گرفتن نتایج، شیوع دو ژن tetA و اینتگرون کلاس یک در این تحقیق نسبت به سایر پژوهش‌های انجام گرفته به‌طور قابل ملاحظه‌ای بیشتر است که این تفاوت می‌تواند بیانگر مقاومت آنتی‌بیوتیکی زیاد در مرغداری‌های این منطقه باشد که بر لزوم استفاده محتاطانه از تتراسایکلین‌ها در تولید طیور برای کاهش شیوع اشریشیاکلی مقاوم در برابر این آنتی‌بیوتیک‌ها تأکید می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey of prevalence of tet(A) and class 1 Integron genes in tetracycline-resistant Escherichia coli isolated from lesions of colibacillosis

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Nakhaei 1
  • Mohammad Jahantigh 2
  • mohsen najimi 3
  • Saeed Salari 3
1 D.V.M., Faculty of Veterinary Medicine, University of Zabol, Zabol, Iran
2 Professor, Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Sciences, University of Zabol, Zabol, Iran
3 Associate Professor, Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Zabol, Zabol, Iran
چکیده [English]

Antibiotics have long been the first line of defense against Escherichia coli infection, but they have lost their potency as the bacteria become increasingly resistant to treatment. The aim of this study was to evaluate the resistance to tetracyclines and the prevalence of tetA and integron class I resistance genes in E. coli isolated from broilers with colibacillosis. In this study, 96.6 % of Escherichia coli isolates resistant to one or both tetracycline antibiotics were studied. Experimental results showed that 98.2 % of tetracycline-resistant Escherichia coli bacteria isolated from lesions of colibacillosis carry tetA. The prevalence of class I integron gene was 98.2%. Also, 96.5% of the isolates of this bacterium carried both genes. Considering the results, the prevalence of tetA and integron class 1 genes in this study was significantly higher than other studies. This difference could indicate high antibiotic resistance in poultry farms in this region which emphasizes the need for cautious use of tetracyclines in poultry production to reduce the prevalence of E. coli resistant to these antibiotics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Integron class
  • tet (A)
  • Escherichia coli
  • Colibacillosis
  • tetracycline